60 Gestió Preventiva

La Gestió de la Prevenció a Salesians està subjecta als requeriments legals sobre seguretat i salut en el treball, per a facilitar l'aplicació de la s'han redactat un seguit de documents, normes internes, que són d'aplicació a tots els centres de la Inspectoria:

- Pla de Prevenció [M60]. Descriu com ens organitzem a SALESIANS per a garantir la seguretat i salut dels treballadors i quines són les responsabilitats dels diferents quadres directius i dels treballadors. És aprovat pel Consell Inspectorial. El Pla de Prevenció es complementa amb un registre INS-R600, on es recull el llistat de les nostres cases i, de cadascuna, si el titular ha assumit personalment les funcions prevenetives, si està adscrita al servei de Prevenció mancomunat o si s'ha encarregat la protecció de la salut dels treballadors a empreses externes. També s'indica quines cases estan sotmeses a auditoria periòdica de la seva activitat preventiva. El personatge clau a la nostra organització preventiva és l'administrador de cada centre; les seves funcions es descriuen a la instrucció INS-I600.

- Procediments [P62 a P79]. Son la traslació de la llei a la nostra organització. Els aprova l'Ecònom Inspectorial i són d'obligat compliment. Les seves temàtiques corresponen als epígrafs que apareixen al menú de l'esquerra. Quan cal, els procediments es complementen amb Instruccions [I600 a I790], breus documents on es s'explica com aplicar els procediments corresponents.

- Registres [R600 a R799] Com diu el seu nom, són els documents que deixen constància de l'activitat desenvolupada. Poden ser informes tècnics, comprovants de revisions, comunicats d'accidents... i són complimentats per les persones implicades en cada cas. Van des de l'R600, llista de centres de treball, que s'actualitza diversos cops a l'any fins al R799 Memòria anual de l'activitat preventiva, on es fa un resum de l'activitat a SALESIANS per a la millora de les condicions de treball. Els registres se solen recollir sobre formuaris propis de SALESIANS o de l'administració i els codifiquem segons els nostre sistema de gestió documental. 

Procediments, instruccions, registres, estan sempre en format electrònic (PDF o equivalent) per a facilitar la consulta i evitar la paperassa. La numeració dels diferents documents intenta ser coherent. Així, per exemple, les instruccions i registres que deriven dels Plans d'Autoprotecció o d'Emergència [P66] venen codificats com I661 i R660, R663,...  etc.

La gestió de la prevenció es revisa continuadament, a través del seguiment que fan l'Ecònom Inspectorial i les direccions dels centres així com els Comitès de Seguretat i Salut on hi participen representants de les direccions i dels treballadors. Cada quatre anys la gestió és sotmesa a auditoria externa per part d'una empresa especialitzada.

La planificació preventiva anual [R680] la memòria anual de l'activitat preventiva [R799] i els informes de les auditories externes [R795] estan a disposició del Consell Inspectorial, de les respectives direccions locals, dels representants legals dels treballadors i de l'autoritat laboral.