I750 Annex: MODEL DE REGLAMENT

1er.- Definició

EI Comitè de Seguretat i Salut és l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos Laborals de conformitat amb les competències i facultats li atribueix  l'article 39 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.

2n.- Composició

EI Comitè de Seguretat i Salut de XXX està format per quatre (sis) membres, Dos (tres) delegats de Prevenció representants dels treballadors, escollits per i entre els delegats del personal i dos (tres) representants de l'empresa: titular, administrador/a y, si s’escau una tercera persona designada pel titular. 

Participarà també a les reunions, amb veu però sense vot, un representant del servei de Prevenció Mancomunat de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora. En les mateixes condicions podran participar altres treballadors o experts externs amb especial qualificació o informació respecte de les qüestions a debatre, quan ho sol·liciti alguna de les representacions en el Comitè.

 

3er.- Càrrecs dins del Comitè

a)  L’administrador convocarà les reunions del Comitè i n’elaborarà l’ordre del dia.

b)  El titular presidirà les sessions del comitè dirigint els debats, i sotmetent els afers a votació quan correspongui. 

c) Un delegat actuarà com a secretari del comitè, redactant les actes amb el detall dels acords adoptats, publicant-les un cop s’hagin aprovat i expedint, si s’escau, els certificats que li siguin sol·licitats, prèvia autorització del propi Comitè.

 

4rt.- Reunions

El Comitè es reunirà, al menys, tres cops a l’any coincidint amb cadascun dels tres trimestres lectius de l’any escolar. La data de les reunions ordinàries es fixarà a principi del curs escolar per a evitar les interferències amb altres activitats del centre.

El Comitè es podrà reunir de manera extraordinària tants cops com calgui a petició de qualsevol de les parts, empresa o treballadors. Es considerarà quòrum suficient la presencia de, almenys, un representant per part de l’empresa i un representant dels treballadors.

 

5è.- Convocatòria i actes

EI Comitè es reunirà en convocatòria única, el dia i hora que consti al document de convocatòria.

La convocatòria vindrà acompanyada per l’ordre del dia formada pels temes proposats per empresa i treballadors i, com a mínim, els següents:

A l’apartat de precs i preguntes es podran incloure consultes, informacions i propostes per a discutir en properes reunions però no prendre acords fora dels previstos a l’ordre del dia. De les reunions ordinàries i extraordinàries es redactarà el corresponent acta on constarà els punts de l'ordre del dia i els acords a què s'ha arribat. A l’inici de cada sessió es presentarà l’acta de la sessió anterior per a la seva aprovació.

 

6è- Propostes i iniciatives

EI Comitè acceptarà per al seu estudi qualsevol tema relacionat amb la prevenció de riscos i la seguretat i la salut a l’empresa proposat per escrit pels membres del Comitè de Seguretat i Salut així com les que els faci arribar qualsevol treballador de la casa. En cas necessari es sol·licitarà la presència del proponent per ampliar la informació i millor exposició dels fets.

 

7è - Actes

De les reunions, ordinàries i extraordinàries, el secretari redactarà la corresponent acta on constin assistents, ordre del dia i acords presos. Els esborranys de les actes es posaran a disposició dels membres del comitè abans de la següent sessió per a agilitar la seva lectura i aprovació.

 

8è.- Competències i facultats

El Comitè té les següents competències:

a) Participar en l'elaboració, posta en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos.

b) Promoure iniciatives per a l'efectiva prevenció dels riscos, proposant la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

Per a poder exercir aquestes funcions, el Comitè de Seguretat i Salut està facultat per:

a) Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos al centre de treball, realitzant les visites oportunes.

b) Conèixer tots els documents i informes relatius a les condicions de treball que calgui per al compliment de les seves funcions.

c) Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o a la integritat física dels treballadors per a valorar-ne les causes i proposar les mesures preventives oportunes.

d) Conèixer i informar la memòria i programació anual de serveis de prevenció.

 

9è.- Acords

EI Comitè com a òrgan paritari i col·legiat, adoptarà les seves decisions per unanimitat o per majoria dels seus membres. Tots els vots tenen el mateix valor i no hi ha vot de qualitat. En cas que, per absència d’algun dels membres del Comitè, no es mantingui la paritat entre les parts només es podran prendre acords per consens. Els acords adoptats pel Comitè es comunicaran a tots els treballadors a través del portal de gestió, cartellera o mitjà equivalent.

 

10è.- Substitució de membres del Comitè

En cas de produir-se una vacant al Comitè: si és de la representació de l'empresa, el Titular triarà un nou representant; i si és un Delegat de Prevenció, el Comitè d'Empresa elegirà un de nou.

 

12è.- Disposició final

El present Reglament podrà ser modificat per acord unànime dels membres del Comitè.