78 Prevenció i control de la Legionella

1         OBJECTE

Descriure el procediment a seguir per a les activitats de manteniment preventiu d’instal·lacions de risc per a proliferació de Legionella pneumophila i la transmissió de la legionel·losi.

2         ABAST

Aquest procediment és aplicable a tots els centres de Salesians que disposin d’alguna d’aquestes instal·lacions considerades de risc segons la legislació vigent.

-         Sistemes d’aigua calenta sanitària [ACS] amb acumulador i circuit de retorn

-         Piscines amb injecció d’aire i banyeres d’hidromassatge

-         Fonts ornamentals i sistemes de reg per aspersió

-         Sistemes d’aigua contra incendis

Per a altres instal·lacions i aparells que utilitzin aigua en què Legionella sigui capaç de proliferar, i disseminar-se mitjançant aerosols, consulteu el detall de la normativa.  

3         DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

3.1           Documents interns

INS-M60                      Pla de Prevenció de Riscos Laborals de Salesians

PES-M60                     Pla de Prevenció de Riscos Laborals de Salesians Sant Jordi

INS-R600 i PES-R600   Relació de centres de treball

INS-G77                      Guia de Manteniment Preventiu

INS-I781                     Pla de Prevenció i Control de la Legionella (PPCL)

INS-I782                     Pla Sanitari en front de la Legionella (PSL)

INS-I783                     Programa de Mostratge i Anàlisis de l’Aigua


3.2           Legislació

RD 487/2022             Prevención y control de la legionelosis

Orden SCO/317/2003 formación del personal para el mantenimiento higiénico-sanitario

RD   140/2003            Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

RD 1027/2007           Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE)

D      352/2004           Prevenció i control de la legionel·losi

RD    513/2017           Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (RIPCI).

Ley 31/1995            de Prevención de Riesgos Laborales

RD 39/1997            de Reglamento de los Servicios de Prevención

RD   485/1997           condiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo

RD   664/1997            de protección contra los riesgos por exposición a agentes biológicos

RD   374/2001            de seguridad y salud en el trabajo expuesto a agentes químicos

RD   773/1997            sobre la utilización de equipos de protección individual

RD  171/2004            de coordinación de actividades empresariales

RD    314/2006           Código Técnico de la Edificación

3.3           Bibliografia Tècnica

Guía técnica para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones [Ministeri Sanitat]

UNE 100030:2017   Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella

Guía Práctica para el diseño del Plan de Autocontrol de Legionella. [Osasun Saila, Govern Basc]

3.4           Registres relacionats

[R780]        Prevenció i control de la Legionel·la (AFCH i ACS)

 

 

 

4         RESPONSABILITATS [1]

4.1           Titular

És el màxim responsable que es compleixin les obligacions que es parla en aquest document. Fins i tot si la instal·lació és explotada per una tercera persona o entitat, el titular n’és responsable que es compleixi la normativa. Designa els diferents encarregats, proporciona els recursos que permetin la seva execució, garanteix que es duu a terme el procés i el supervisa.

4.2           Administrador/Tècnic Administratiu (PES)

Responsable de gestió administrativa del centre. Coordina l'acció dels tècnics de manteniment  Recull i arxiva còpia de les credencials professionals del personal mantenidor, tant propi com aliè així com els registres de les tasques de manteniment, neteja, desinfecció i resultats de les anàlisis.

4.3           Tècnic de manteniment

(En endavant, TÈCNIC) Personal encarregat del manteniment de cada instal·lació. Pot ser personal propi o d’una empresa externa i ha d’acreditar documentalment estar en possessió de l’acreditació professional corresponent.

4.4           Servei de Prevenció (sPRL)

El servei de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant, sPRL) és competent en l'assessorament a Titulars i Administradors en matèria de Prevenció de Riscos inclosos el risc biològic per legionel·la i el risc químic per l'ús de desinfectants. Per a poder exercir aquesta funció assessora efectuarà el seguiment no intensiu de les activitats de manteniment sobre instal·lacions de risc. TÈCNICS i sPRL coordinaran la seva activitat per a permetre la consulta i resolució de problemes, la identificació de proveïdors, l'aprofitament d'experiències mútues i la formació continuada.

 


 

5         DESENVOLUPAMENT

5.1           Definició de l’equip

El TITULAR designarà el/s TÈCNIC/s encarregat/s de les tasques de prevenció i control de la legionel·losi al centre entre el personal de manteniment de la casa o contractant els serveis d’una empresa especialitzada bo i deixant constància documental de quines tasques concretes s’assignen a l’empresa externa. En qualsevol cas haurà de verificar que els tècnics disposen de la qualificació professional adient per aquestes tasques.

El sPRL mantindrà un llistat actualitzat de les empreses autoritzades per a activitats prevenció i control de la legionel·la a tercers i en farà el seguiment de la qualitat del servei com a proveïdors de SALESIANS i les eventuals incidències.

5.2           Requisits de les instal·lacions

Les instal·lacions considerades de risc per a proliferació de Legionella han de ser dissenyades i construïdes d’acord als principis de prevenció intrínseca. Els equips, els elements de la instal·lació i tot el conjunt han de ser concebuts per a minimitzar el risc de contaminació per Legionella d’acord amb l’estat de l’art i per facilitar les tasques de manteniment, neteja i desinfecció. Per això, els tècnics locals de manteniment i/o algun dels tècnics del sPRL formaran part de l’equip que gestioni les compres de nous equips i, en fase de projecte, les noves instal·lacions i les possibles reformes de les instal·lacions existents.

5.3           Establiment de l’estratègia de control

El TITULAR de la instal·lació està obligat a controlar i prevenir l’aparició i proliferació de Legionella podent optar entre elaborar un PPCL o un PSL.

PPCL (Pla de Prevenció i Control de la Legionella) consisteix en els següents elements:

PSL (Pla Sanitari en front de la Legionella) consistent en:

-         Avaluació del risc

o   Identificar els perills

o   Prioritzar els riscos

o   Determinar els punts crítics

o   Descriure les mesures correctores i de verificació de l’eficàcia.

-         Mesures de control i verificació

-         Gestió i comunicació

-         Avaluació continuada del PSL

5.4           Documentació

Cal mantenir un registre documental de les característiques de la instal·lació amb, si més no, les següents dades:

Totes les activitats de control i manteniment vindran autentificades per la signatura del tècnic responsable i, en el seu cas, el vist-i-plau del responsable de la instal·lació. Això implica, en cas d’usar formularis electrònics que aquests han de ser signats amb clau autentificada o que cal imprimir periòdicament els registres per a poder-los signar de puny i lletra.

 

 

 6        MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’AIGUA

Tant si es deriva d’un Pla de Prevenció i Control de la Legionella o d’un Pla Sanitari en Front de la Legionella les instal·lacions han de sotmetre’s a un programa de revisió i manteniment basat en les següents operacions amb una periodicitat que estableixi en el seu cas el seu PPCL o PSL.


6.1           Revisió

ACS

AFCH


La revisió de l’estat de conservació i neteja dels punts terminals de la xarxa (aixetes i dutxes) es farà mensualment de forma que, en acabar l’any s’hagin revisat tots els punts terminals de la instal·lació. Mensualment es purgaran les vàlvules de drenatge dels tubs i setmanalment la purga de fons dels acumuladors. Setmanalment s’obriran les aixetes i dutxes no utilitzades deixant córrer l’aigua uns minuts. El control de la temperatura cal fer-lo diàriament als dipòsits finals d’acumulació, on la temperatura no serà inferior a 60 °C i mensualment en un número representatiu d’aixetes i dutxes (mostra rotatòria), incloent els més propers i els més llunyans als acumuladors no podent ésser inferior a 50 °C. Al final d’any s’hauran comprovat tots els punts finals de la instal·lació.


6.2           Neteja i desinfecció

La desinfecció ha d’anar precedida sempre de la neteja exhaustiva

La neteja de les instal·lacions té per objecte retirar els dipòsits de llots i incrustacions de sals minerals que poden afavorir la proliferació de Legionella pneumophila. Cal, doncs:

 

DESINFECCIÓ PER CLORACIÓ

 

DESINFECCIÓ TÈRMICA


DESINFECCIÓ D’ELEMENTS DESMUNTABLES

6.3           Anàlisi de Legionel·la

Com a mínim un cop a l’any, trimestralment en el cas de PPCL, es farà una determinació de Legionella en punts representatius de la instal·lació per part d’una empresa externa amb acreditació administrativa.

 

7        EN CAS D’ANÀLISIS DE LEGIONEL·LA POSITIUS

Si les analítiques demostren la presencia de Legionella a l’aigua s’actuarà d’acord al següent:

Recompte de Legionella[2] Acció que es proposa

Menys de 100 UDF/l Cap acció. Mantenir el programa habitual.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 100 a 1000 UDF/l     a) Si una proporció de mostres menor o igual al 30 % són ≥ a 1 000 

UFC/l, preses simultàniament (mateix mostreig) o 1 sola mostra és igual o superior a 1 000 UFC/l: Revisió dels programes, per identificar les mesures correctores necessàries. Considerar la neteja i desinfecció del tram de canonada i punts terminals implicats. Realitzar una nova presa de mostra entre 15 i 30 dies després de la neteja i desinfecció.

b) Si més del 30% de les mostres són positives: Immediata revisió dels programes per identificar altres accions correctores requerides. Neteja i Desinfecció del sistema. Realitzar una nova presa de mostra als 15-30 dies després de la neteja i desinfecció

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 1000 a 10000 UDF/l Immediata revisió del PPCL per identificar les mesures correctores, incloent-

hi la neteja i desinfecció del sistema. Realitzar nova presa de mostra als 15-30 dies després de la neteja i desinfecció. Si cal, aturar la instal·lació i informar els usuaris.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Més de 10000 UDF/l Aturar la instal·lació i buidar-la. Netejar i aplicar tractament de xoc segons capítol 9 d'aquest document.

 

8        EN CAS D’UN BROT DE LEGIONELLA

Davant d’un cas o d’un brot[3] de Legionella les autoritat sanitàries es faran càrrec de la coordinació de professionals, empreses i administracions que participin en la investigació i són ells qui decidiran les possibles actuacions. Mentre, està prohibit fer cap treball de neteja o desinfecció en els centres potencialment afectats sense ordre expressa de les autoritats sanitàries per a no entorpir el seu treball d’investigació.

 

9        NETEJA I DESINFECCIÓ DE XOC

La neteja i desinfecció de xoc davant de casos o brot, tindran com a finalitat eliminar la contaminació pel bacteri i la seva font. Amb una neteja exhaustiva seguida de desinfecció. La desinfecció s'abordarà fins i tot en absència de resultats microbiològics, però no abans de fer una presa de mostres. El tractament triat no haurà d'interferir en la mesura que sigui possible amb el funcionament habitual de l'edifici o instal·lació en què s'ubiqui la instal·lació afectada.

9.1           Dipòsit.

De la mateixa manera que la neteja i desinfecció establerta al programa de neteja i desinfecció.

9.2           Xarxa d’aigua freda i aigua calenta sanitària.

La neteja i desinfecció de xoc es realitza de la mateixa manera que la neteja i desinfecció establerta al programa de neteja i desinfecció del PPCL o, si no n'hi ha, a l’apartat 6.2 d’aquest document i afegint els punts següents:

1.  Un cop net, desinfectat i buidat el dipòsit, s'omple amb un volum d'aigua de consum suficient i es desinfecta novament, mantenint aquesta concentració a tots els punts de la xarxa d'AFCH i ACS, amb control periòdic cada hora del nivell de biocida, i mantenint un pH adequat (en funció de biocida utilitzat).

2.  Neutralitzar el biocida de l'aigua al dipòsit i buidar-lo.

3.  Omplir el dipòsit d'aigua perquè torni al funcionament habitual.

4.  Obrir les aixetes dels punts terminals fins que el nivell de biocida arribi a un valor adequat.

5.  Connectar els sistemes d'escalfament i tractament de l'aigua.

6. Permetre l'ús de la instal·lació una vegada comprovats els nivells de qualitat de l'aigua i el funcionament correcte de la instal·lació.

7. Procedir al tractament continuat de l'aigua mantenint la dosificació en funció del biocida utilitzat. La temperatura de servei per a l'aigua calenta sanitària s’ha de mantenir entre els 55 i 60 ºC.

 A la xarxa d'aigua de consum no es recomana el tractament de xoc per hipertèrmia.


9.3           Acumuladors d’ACS i punts terminals.

Els acumuladors d'ACS i els punts terminals es tracten segons el que estableix el programa de neteja i desinfecció del PPCL o, si no, el que estableix l'annex IV.


9.4           Altres agents biocides

En cas d’optar per qualsevol altre agent biocida autoritzat aplicar segons les instruccions del fabricant del producte. 


10   FORMACIÓ PERIÒDICA DEL PERSONAL

La normativa vigent exigeix que tot el personal implicat en tasques de manteniment sobre instal·lacions que podrien esdevenir focus de Legionella han de rebre un curs de formació de 25h que cal actualitzar cada 5 anys amb sessions de 10 hores. La validesa d’aquesta formació s’estendrà per 5 anys addicionals[4].

A partir de 2028 les habilitacions actuals decauran i caldrà disposar d’estudis de Tècnic Superior en Seguretat i Medi Ambient[5] per efectuar els tractaments amb biocides.


11   REVISIÓ DE LA NORMATIVA

El servei de Prevenció de Riscos Laborals queda encarregat de la posta al dia de la normativa i del seguiment de la bibliografia, que posarà a disposició dels agents implicats en la prevenció i control de la Legionel·la de les cases.


INS-I781 Pla de Prevenció i Control de la Legionella

INS-I782 Pla Sanitari en front de la Legionella

INS-I783 Presa de mostres de Legionella


[1] A diferencia de la normativa prèvia (RD 865/2003), el nou RD 487/2022 incorpora un apartat específic d’infranccions i sancions. Així, les simples irregularitats i les negligències es tipifiquen com a infraccions lleus penades amb sancions de fins a 3000 EUR; no corregir les deficiències observades en sancions lleus prèvies, l’ocultació d’informes i l’obstrucció de l’activitat inspectora de l’autoritat competent es consideren infraccions greus, amb multes de fins a 60000 EUR mentre que les accions deliberades i incompliments reiterats poden ser considerats infraccions molt greus i sancionats amb multes de fins a 600000 EUR sense perjudici de posibles responsabilitats civils i penals.

[2] UFC/l = unitats formadores de colònies (equivalent a un recompte de cèl·lules viables) per litre d’aigua.

[3] 2 o més casos confirmats de Legionel·losi al mateix lloc

[4] Disposició transitòria tercera del RD 487/2022

[5] Annex CDXCII del RD 1223/2010