I694 Manipulació manual de càrregues

La manipulació de càrregues excessives i/o repetides és pot donar lloc a lesions osteomusculars, molt especialment en la columna lumbar. Això ha dut a l'establiment de límits a les càrregues que es poden manipular en cada circumstància. Solem parlar de manipulació manual de càrregues quan els materials a manipular superen els 3kg.

En general, les càrregues a manipular a mà no poden excedir de 25 kg, valors que es redueix significativament en funció de la postura en que es fa aquesta manipulació (veure gràfic) i també segons les necessitats de la persona treballadora. En persones tributàries de major protecció el límit màxim queda en 15 kg.

Per contra, en treballadors especialment entrenats s'admeten càrregues de fins a 40 kg però sempre de forma ocasional.

Per a qualsevol situació on es poguessin superar aquests límits caldrà preveure ajudes per a la manipulació de les càrregues.

FAIXES: ocasionalment, treballadors de manteniment o d'altres que manipulen càrregues ens consulten per la compra de faixes. Al llistat d'EPIs només s'iclouen les faixes per a protegir contra la vibració, no per a manipular càrregues. En aquest cas, generen una falsa sensació de seguretat que anima a carregar pesos majors alhora que la musculatura es debilita.