72 Supervisió preventiva

El mandat de prevenir els riscos afecta a totes les activitats sense excepció. La seqüència és:


Les avaluacions de riscos dels centres responen al que la llei anomena "avaluació inicial de riscos" i inclouen les activitats habituals per lloc de treball. La resta d'activitats necessiten d'una avaluació específica dels riscos i, en determinats casos, d'una supervisió. En aquest procediment es recullen 3 d'aquestes situacions i s'explica el seu desenvolupament.


PERMISOS DE TREBALL (R763)

El permís de treball és un document que signen l'ordenant dels treball (en general, administrador o titular), qui els fa i, en cas necessari, el supervisor. Garanteix el compromís dels signants per les condicions per a fer els treballs: dates i horari per fer els treballs, equips de protecció, extintors, supervisor i qualsevol altre condició necessària per a poder fer els treballs. Fora d'aquestes condicions pactades el treball s'ha d'aturar inmediatament.

S'aplica quan la naturalesa dels riscos per a les persones o bens requereix de mesures de control. Cal permís, si més no, per als treballs següents:

Quan es signi un contracte per a treballs que incloguin activitats com les descrites es farà constar la necessitat d’obtenir el permís de treball (veure R761).


RECURSOS PREVENTIUS

Els recursos preventius son tècnics en prevenció, amb qualificació mínima de nivell bàsic, que supervisen la realització de treballs d’especial risc com ara:

Els recursos preventius son, en general, persones pertanyents a l'empresa que fa els treballs. Així, si els treballadors afectats són de SALESIANS, el recurs preventiu podrà ser l'administrador, un delegat de Prevenció o un membre del sPRL. Quan els treballs els fa una o més empreses externes el recurs preventiu serà un treballador de l'empresa contractista principal. En qualsevol cas ha d'haver una acta de nomenament per escrit. Si el recurs abandona el lloc de treball, aquests s'han d'aturar immediatament.


COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

En cas de treballs de construcció on intervinguin dos o més empreses cal designar un Coordinador de Seguretat i Salut que garanteixi que els treballs es fan d'acord a la planificació preventiva i eviti conflictes de seguretat entre les empreses o amb tercers.

El Coordinador de Seguretat i Salut ha de ser enginyer o arquitecte (indistintament superiors o tècnics) i amb formació en Prevenció. 

L'acta de nomenament ha de signar-la el promotor de l'obra (en general Titular o Ecònom Inspectorial) i ha de deixar registre per escrit de les seves actuacions, al llibre d'incidències de l'obra. Reben còpia d'aquests informes: l'Ecònom, el Titular, l'administrador, els representants de les empreses participants i el servei de Prevenció de Salesians.INS-P72 Supervisió preventiva

INS-P72 Supervisión preventiva