64 Màquines

Les màquines haurien de ser intrínsecament segures. Quan són noves, la responsabilitat és del fabricant i el comercialitzador que signen una declaració de conformitat, on fan constar els criteris de seguretat aplicats en el seu disseny i ho ratifiquen amb la marca CE. Per les màquines usades, la responsabilitat és de l'empresa que ha verificar periòdicament la seguretat de totes les màquines, una a una, i aplicar mesures de protecció (tant de les revisions com de les modificacions cal deixar registre per a traçar el cicle de vida de la màquina). 

A SALESIANS, l'adaptació de les màquines es fa d'acord al procediment P64 Adaptació de Màquines.

L'aplicació del procediment dóna lloc a un seguit de registres sobre cada màquina.

R640 Fitxa d'inventari de màquina Amb les característiques de la màquina i les eventuals incidències i modificacions.

R641 Qüestionari de verificació de seguretat, per avaluar periòdicament les possibles deficiències de seguretat.

R642 Instruccions de seguretat de màquines, amb les normes per a l'usuari que es deriven de l'avaluació de riscos.

Per a facilitar l'ús del procediment disposem de la instrucció I640 Aplicació del procediment de màquines.

Per a introduir els alumnes d'FP en la seguretat de màquines disposem del formulari R649 Màquines i docència, d'ús exclusiu docent, on els alumnes poden familiaritzar-se en l'ús dels qüestionaris d'avaluació de seguretat.

Biblioteca de recursos

Fusteria