79 Memòries i auditoria

Tots els serveis de Prevenció estan obligats a deixar traça documental de la seva activitat. En el cas dels serveis mancomunats (que presten servei a un grup d'empreses) han d'elaborar una memòria anual que han de presentar a l'autoritat laboral. En el cas de Salesians en fem dues, cada any, codificades amb un codi que comença per INS-R799.

Les Memòries del sPRL, estan formades per un seguit de taules segons el model descrit al BOE (Ordre TIN/2504/2010), on es recullen dades numèriques sobre les empreses ateses, el nombre dedicats a determinades activitats tipus com ara avaluacions de risc, estudis de màquines o formacions amb el nombre d'hores dedicades i el nombre de persones afectades per aquestes accions. També s'inclouen dades sobre el nombre d'accidents i malalties professionals.

Les Memòries de l'activitat preventiva, són documents d'ús intern on informem dels objectius assolits respecte la planificació anual (INS-R680), la proporció del nostre temps dedicat a cada especialitat preventiva i tipus d'activitats així com el temps dedicat a accions de caràcter general i a cadascuna de les empreses del grup. També informem de les accions formatives (tant les organitzades pel sPRL com les fetes a iniciativa de les cases salesianes), de les campanyes endegades i de la sinistralitat durant l'any. Cada memòria es tanca amb un grapat de conclusions que inclouen propostes per a futures accions del sPRL i de mesures que, creiem, hauria d'adoptar l'alta direcció de Salesians. 

Unes i altres memòries són a disposició de tots els treballadors de Salesians al portal http://ins.salesians.cat i als portals locals.

La llei demana que les empreses integrin la Prevenció a la seva organització interna i que contractin amb entitats externes allò que no puguin atendre amb mitjans propis. Les especialitats preventives que siguin ateses amb recursos propis (p.e. servei de Prevenció propi o mancomunat) han de ser objecte d'auditoria periòdica (4 anys) amb una entitat externa especialitzada. A Salesians hem passat Auditories de Prevenció els anys 2009, 2013, 2017 i 2022 i els corresponents informes són al portal de documentació codificats com INS-R795.