Agents químics

  

ISTAS (Comissions Obreres) RISCTOX

Base de dades de substàncies tòxiques i perilloses. (Cal registrar-se, el registre és gratuït)

Almacenamiento de Productos Químicos (FDN-8 INSHT)

  

Fitxes de seguretat química

Benzè

Cloroform

Cromat potàssic

Dicromat potàssic

Formaldèhid 

Fenolftaleïna 

Nitrat de plom 

Accés a les fitxes de seguretat química (MSDS o FDS) de diferents empreses

Material de Laboratori en vidre o plàstic

 Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació:

NTPs

NTP 550: Prevención de riesgos en el laboratorio: ubicación y distribución

NTP 551: Prevención de riesgos en el laboratorio: la importancia del diseño

NTP 433: Prevención del riesgo en el laboratorio. Instalaciones, material de laboratorio y equipos

NTP 432: Prevención del riesgo en el laboratorio. Organización y recomendaciones generales

NTP 478: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos químicos (I)

NTP 479: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos químicos (II)

NTP 237: Reacciones químicas peligrosas con el agua

NTP 464: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: operaciones básicas

NTP 508: Aseguramiento de la calidad en los laboratorios: procedimientos normalizados de trabajo (PNT)

NTP 399: Seguridad en el laboratorio: actuación en caso de fugas y vertidos

NTP 373: La ventilación general en el laboratorio

NTP 672: Extracción localizada en el laboratorio

NTP 646: Seguridad en el laboratorio: selección y ubicación de vitrinas

NTP 57: Cabinas de laboratorio. Control por ventilación de productos de elevada toxicidad en laboratorios

NTP 233: Cabinas de seguridad biológica

NTP 276: Eliminación de residuos en el laboratorio: procedimientos generales

NTP 480: La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de investigación

NTP 500: Prevención del riesgo en el laboratorio: elementos de actuación y protección en casos de emergencia

NTP 517: Prevención en el laboratorio. Utilización de equipos de protección individual (I): aspectos generales

NTP 518: Prevención del riesgo en el laboratorio. Utilización de equipos protección individual (II): gestión

NTP 529: Reacciones químicas exotérmicas (III): análisis de accidentes graves

NTP 935: Agents químics: avaluació quantitativa i simplificada del risc per inhalació (I). Aspectes generals

NTP 936: Agents químics: avaluació quantitativa i simplificada del risc per inhalació (I). Model COSHH Essentials

NTP 937: Agents químics: avaluació quantitativa i simplificada del risc per inhalació (III). Mètode basat en el INRS

AVALUACIÓ QUALITATIVA DEL RISC QUÍMIC

HSE COSSHH Essentials

NIOSH Control banding

Méthodologie d'évaluation simplifieé du risque chimique

ILO International Chemical Control Toolkit