I623 Manteniment

A més dels riscos genèrics, els llocs de treball als tallers de mecanització cal tenir present els següents riscos:

 RISC

CAIGUDES

 MESURA PREVENTIVA

SOROLL


Protectors auditius: EN 352-1 (taps) o EN 352-2 (cascos)  amb SNR ≥ 20 dB

COPS i TALLS

Sabates EN 20345                 Ulleres EN 166 XX1FXXXXXX                      Guants EN 3882232

 MÀQUINES

SOLDATGE

(Radiació IR i UV)


SOLDATGE 

(Cremades)

Careta soldador: EN 175 (eviteu les caretes de mà). Filtres  EN 169 n. 10                                                                             Guants de soldador: EN 407 41XX3X

SOLDATGE 

(Fums)

EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS