I640 Aplicació del Procediment de Màquines

1.     OBJECTIU. 

Malgrat els esforços de síntesi a l’hora de redactar el procediment P64 d’Adaptació de Màquines han sorgit nombrosos dubtes sobre el seu abast i aplicació pàctica doncs és un dels procediments més complexes, en especial per a les persones no familiaritzades. Aquesta instrucció vol respondre algunes de les qüestions més comuns i establir uns criteris generals sobre la seva aplicació.

2.     NORMATIVA DE REFERÈNCIA

RD 1215/1997 de seguretat i salut dels equips de treball

RD 1644/2008 de comercialización y puesta en servicio de máquinas    

NTPs de l'Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo

Consulteu el capítol 2 i l’ANNEX 1 del procediment P64. 

3.     DESENVOLUPAMENT

3.1 QUÈ ÉS UNA MÀQUINA?

Segons la normativa vigent una màquina és un equip de treball que inclou elements en moviment per una energia diferent de la força humana. Són màquines: trepant, ordinador, equip d'aire condicionat, fresadora, compressor…

3.2 A QUINES MÀQUINES S'APLICA EL PROCEDIMENT? 

A totes sense excepció. 

Per algunes (màquines aptes per a ús domèstic com ordinadors, electrodomèstics, equips d'oficina…) bastarà amb tenir-les identificades amb la corresponent fitxa d'inventari doncs no es preveu que dins la vida útil de la màquina es puguin generar riscos rellevants. En altres casos, màquines per ús professional com una serra cinta, torn, tupí, fresadora... caldrà seguir estrictament tots els passos del procediment i actualitzar periòdicament les fitxes d'inventari (R640) de verificació (R641) i d'instruccions de seguretat (R642) per a garantir que tots els riscos estan controlats. Finalment, hi ha màquines per a les que no hi ha prou amb aplicar el P64 doncs tenen normes específiques més exigents (equips a pressió, ascensors,vehicles a motor).

3.3 N'HI HA PROU AMB L'INVENTARI GENERAL O HE D'OMPLIR EL REGISTRE R640?

Si al vostre inventari una màquina apareix com a (per exemple) "trepant", no serveix. Un inventari de màquines hauria de permetre identificar de manera indubtable quina màquina és, registrar detalladament les seves característiques, us que se li dóna, avaries, modificacions… Així, si teniu tres màquines idèntiques cada una tindrà una fitxa amb informació sobre la seva vida (avaries, modificacions...) i haurà de poder-se identificar amb un número de matrícula o similar.

3.4 QUÈ PASSA SI LA MÀQUINA ESTÀ MARCADA CE

Si un equip satisfà els requeriments per a dur la marca CE (comercialització de productes), s'utilitza per als usos previstos pel fabricant i d'acord al manual d'instruccions, ha seguit el programa de manteniment establert pel fabricant i no ha patit modificacions segur que compleix els requeriments del RD 1215/97. Per tant, per aquestes màquines n'hi haurà prou amb verificar que es compleixen les condicions indicades en aquest mateix paràgraf.

IMPORTANT! La majoria de les nostres màquines industrials s'usen per a la docència i aquest ús no professional, sovint per menors, generalment no ha estat previst pel fabricant. 

3.5 N’HI HA PROU AMB POSAR SENYALS DE PERILL? 

Els senyals d’advertiment i les accions formatives són complements a la seguretat de la màquina. En cap cas substitueixen els resguards, dispositius d’emergència o altres sistemes de protecció. 

3.6 COMPLETAT EL PROCÈS, ÉS POT CONSIDERAR QUE UNA MÀQUINA ÉS SEGURA?

NO. El procediment ens ajudarà a detectar i corregir els principals problemes de seguretat en el moment present. Qualsevol canvi en les condicions de treball de la màquina ens obligarien a una reavaluació. També haurem de reavaluar la seguretat de la màquina si apareixen nous riscos, es donen incidents o accidents i, en qualsevol cas, al cap d’un cert temps (a establir pel responsable de la instal·lació en funció de la perillositat de la màquina o de la propia experiencia).

Aquest periode NO HAURIA D’EXCEDIR ELS TRES ANYS. 

----------

1) Considerar NOMÉS marcades CE les màquines que compleixin els següents requisits:

- Es disposa d'una declaració de conformitat (certificat signat pel responsable de l'empresa fabricant o importadora). 

- Indicació de les normes legals i tècniques que es satisfan (consultar llista al P64) 

- Existència d'un manual d'instruccions de la màquina en castellà. 

- Marca CE sobre la carcassa i/o placa de característiques. 

El no compliment de qualsevol d'aquests requisits invalida la marca CE.