I618 Electrònica

A més dels riscos genèrics per a qualsevol docent, els llocs de treball als tallers d'electrònica cal tenir present els següents riscos:

 RISC

 MESURA PREVENTIVA

COPS i TALLS

Sabates EN 346                  Guants EN 3882232

MÀQUINES

 Revisa la fitxa de seguretat (R642) de cadas màquina abans d’usar-la.

EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS

Els fums de soldatge tou (estany) poden contenir agents sensibilitzants repiratoris (flux amb colofònia) i tòxics per a la reproducció (Pb).