Normativa industrial

Seguretat de producte 

RD 1407/1992 de comercialización de los equipos de protección individual

RD 1644/2008 de comercialización y puesta en servicio de máquinas aviat substituit pel Reglament 2023/1230 de màquines 

RD 363/1995 Notificación, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 

RD 255/2003 Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos 


Seguretat de les instal·lacions 

RD 314/2006 de Código Técnico de Edificación

RD 2267/2004 de Reglamento de seguridad contraincendios en los establecimientos industriales

RD 513/2017 de Reglament de les Instalacions de Protecció contra Incendis              

RD   656/2017 de Reglamento de Almacenamiento de Productos químicos                     

RD 919/2006 Distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias

RD 1027/2007 de Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

--- prEN 13779 Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems [final draft]

RD 842/2002 de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

--- Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT (2002)

RD 769/1999 relativa a los equipos de presión

Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya

D 82/2010 Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció

--- Ordre IRP/516/10 sobre acreditació dels tècnics redactors de plans d'autoprotecció

--- Ordre INT/193/2011 de Registre electrònic dels plans d'autoprotecció

--- Ordre INT/325/2013, sobre el registre electrònic dels plans d'autoprotecció

RD 393/2007 de Norma Básica de Autoprotección


Protecció radiològica 

RD 783/01 sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes

RD 229/06 de Control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad


Escoles            

Criteris per a la construcció d'edificis escolars (Dep. Ensenyament) 


Sanitat ambiental i alimentària

RD 140/2003 de Qualitat de l’aigua de consum humà   DEROGAT

RD 3/2023 de criteris tècnico-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament 

RD 865/2003 de criteris per a la prevenció i el control de la legionel·losi

Decret 352/04 de prevenció i el control de la legionel·losi [GENCAT]

Decreto 136/05 de prevención y control de la Legionelosis [DG ARAGÓN]

Reglament; condicions tecnicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi [ANDORRA] 

RD 3484/00 de Higiene per a l’elaboració i comerç de menjars preparats

--- Reglamento (CE) nº 852/2004 de higiene de los productos alimenticios

Decret 95/00 normes sanitàries per a les piscines d'ús públic [GENCAT]

--- Modificació (D177/00)

--- Modificació (D165/01)


Activitats en el lleure

Llei 38/91 d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

D 140/03 de Reglament d'instal·lacions destinades a infants i joves

D 276/94 Reg. d'instal·lacions per a activitats de lleure amb infants i joves.

D 267/16 Regulació d'activitats d'educació en el lleure amb menors de 18 anys.

D56/03 Regulació d'activitats fisicoesportives al medi natural (Esports d'Aventura)

Altres normes sobre activitats en el lleure