P62 Avaluació de Riscos

1 OBJECTE

El present document té com a objecte definir l’abast, responsabilitats i procediment per a l’avaluació dels riscos laborals a les cases de la Inspectoria Mare de Déu de la Mercè.

2 ABAST

El que s’exposa en aquest document afecta a tot el personal de les diferents cases salesianes, molt especialment a aquells que tenen assignades funcions específiques en la gestió de la prevenció i que es citen més avall, a l’apartat 4 d’aquest document.

3 DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

3.1 Legislació

Llei  31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals

RD   39/1997 de Reglamento de los Servicios de Prevención

RD  485/1997 de condiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo

RD  486/1997 de condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD   773/1997 sobre la utilización de equipos de protección individual

RD 1215/1997 de condiciones mínimas de seguridad y salud de los equipos de trabajo

3.1 Documents Interns

INS-M60 Pla de Prevenció.

3.3 Documents de l'INSHT i altres agències

INSHT, Evaluación de las Condiciones de Trabajo en la PYME (5ª Edición)

NTP 330. Sistema simplificado de Evaluación de Riesgos de Accidente.

Guidance of Risk Assessment at Work [Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball]

HWI RAT Risk Assessment Tool [Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball]

INSHT Procedimiento de Evaluación de Riesgos del Manual de Procedimientos de Prevención

J. Mari Guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses [GENCAT]

ILO International Chemical Control TOOLKIT

4 RESPONSABILITATS

4.1 Titular

L’avaluació de riscos laborals és responsabilitat del Titular en tant que direcció de l’empresa. Les activitats d’avaluació de riscos són liderades pels corresponents responsables del centre, fonamentalment:

4.2 Administrador

Responsable de les instal·lacions i interlocutor amb el servei de Prevenció. Té cura del manteniment de les instal·lacions i aporta al servei de Prevenció la informació necessària per a la redacció i posta al dia de l’Avaluació de Riscos de les instal·lacions i informant-lo quan s’escaigui en cas de noves contractacions de personal, adquisició d’equips de treball o programació d’obres o treballs de manteniment que requereixin una avaluació complementària de riscos.

4.3 Delegats de Prevenció

Tenen dret a acompanyar els tècnics del servei de Prevenció durant les seves visites per a avaluar riscos, són informats del resultat de les avaluació de riscos, informen a l’Administrador i/o al Titular de riscos insuficientment protegits i efectuen el seguiment de les mesures preventives i correctores proposades.

4.4 Caps de Departament i Coordinadors

Els responsables intermedis de l’organització garanteixen que en totes les activitats que s’organitzin dins la seva àrea hagin estat avaluats els riscos i adoptades les mesures preventives per a evitar-los o controlar-los. Especial atenció mereixen aquells equipaments i activitats que per la seva complexitat, discontinuïtat o excepcionalitat puguin escapar a les revisions rutinàries per part de responsables aliens a l’àrea inclòs el propi servei de Prevenció. Així aquells professors de laboratoris, de tallers i responsables de manteniment que disposin de formació Bàsica en Prevenció o específica per a la seva activitat podran usar les eines al seu abast per a avaluar els riscos dels equips de treball.

4.5 Servei de Prevenció (sPRL)

És el departament de la organització especialitzat en les avaluacions de risc i com a tal:

- Selecciona i/o elabora les eines per a avaluació de riscos.

- Redacta i actualitza les avaluacions de risc inicials.

- Revisa i completa les avaluacions de risc elaborades per altres treballadors.

- Efectua les avaluacions de risc que la normativa consideri funcions de nivell superior.

En cas que els equips, tecnologies o altres recursos necessaris per a fer alguna part de l’avaluació de riscos no siguin disponibles el sPRL gestionarà la contractació d’aquestes activitats amb una entitat externa, col·laborant amb aquesta quan sigui possible i, en qualsevol cas, efectuant el seguiment dels treballs per a garantir la qualitat del servei.

4.6 Treballadors en general

Els treballadors, en especial aquells que estiguin a càrrec d’equips de treball i instal·lacions d’especial risc (màquines, laboratoris) o coordinin equips humans (coordinadors d’etapa, caps de departament...) han de col·laborar en la posta al dia de les avaluacions de riscos, sigui informant dels riscos que detectin a algun dels responsables anteriors o bé fent-les ells mateixos amb els qüestionaris facilitats pel sPRL [R620].

5 DESENVOLUPAMENT

L’avaluació de Riscos Laborals ha d’abastar la totalitat de les instal·lacions, de les activitats i els treballadors de les cases Salesianes. Ultra això, la presència d’altres persones a part dels treballadors, més encara tractant-se tot sovint d’infants i joves estudiants afegeix una variable gens menyspreable; cal la participació de tots els membres de l’organització en la detecció, comunicació, avaluació i correcció de qualsevol factor que es pugui considerar de risc.

5.1 Riscos Generals de les Instal·lacions

Per a avaluar els riscos d’edificis i instal·lacions s’usaran els 21 qüestionaris del mètode PYMES de

l’INSHT o el qüestionari Risk Assessment Tool de l’Agència Europea de Salut Laboral.

A l’avaluació així elaborada s’afegirà, quan s’escaigui, annexes ad-hoc per a l’avaluació de riscos

específics (agents químics, soroll, psicosociologia...) fora de l’abast de la metodologia emprada.

5.2 Entorns o activitats no coberts per l'avaluació inicial

Les avaluacions complementàries es realitzen a través d’un formulari simplificat [R610-620] basat en elu Procedimiento de Evaluación de Riesgos del Manual de procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Guia de Elaboración de l’INSHT i el conegut com a “mètode Marí” publicat per la Generalitat de Catalunya. Aquests tipus d’avaluacions es reserven, especialment, als administradors, delegats de prevenció i altre personal amb formació bàsica en PRL. El seu us per part del sPRL es limitarà a usos ocasionals com ara quan calgui extreure informació de l’avaluació inicial relativa a un lloc de treball per a informació a subcontractes i empreses de treball temporal. Els treballadors sense formació específica en prevenció, comunicaran les situacions de risc amb el formulari R757. 

5.3 Risc Psicosocial

L’avaluació de riscos psicosocials es farà a través de la versió catalana o espanyola del qüestionari CopSoQ [ISTAS 21].

5.4 Riscos de Màquines

L’avaluació de riscos de les màquines sense marcatge CE o que, estan marcades, hagin estat modificades o s’utilitzin en condicions diferents de les previstes s’ajustarà al que estableix el procediment P64 i amb ajut dels formulari R641, basat en el RD 1215/1997. L’avaluació de prototipus per part d’alumnes com a part de l’activitat discent es durà a terme a través del formulari R649 exclusivament d’us docent. En cas que el professor que supervisa l’activitat consideri insuficient aquesta eina podrà assumir aquesta avaluació bo i emprant el formulari R641. 

5.5 Riscos Químics

Per a l’avaluació de riscos per exposició simples a agents químics podran utilitzar-se les eines descrites més amunt (veure punt 5.1 i 5.2), quan es limiti a agents irritants (cas dels productes de neteja) i els criteris definits al procediment P63. Per a les avaluacions de riscos per exposició a mescles de productes, a productes nocius, tòxics, o sensibilitzants (cas dels tallers i/o laboratoris) s’utilitazarà la metodologia International chemical control toolkit publicat per la Organització Internacional del Treball.

5.6 Soroll

L’avaluació de riscos per exposició a soroll es farà a partir dels resultats de les sonometries periòdiques efectuades amb un sonòmetre calibrat als llocs de treball o, segons criteri tècnic del sPRL, es consideri probable l’exposició a sorolls de risc i utilitzant els formularis R670 (per a registre) i R671 (per a càlcul de la dosi).

5.7 Altres avaluacions

A càrrec del sPRL i amb la metodologia seleccionada per aquest d’acord al seu criteri.

6 QUADRE RESUM: METODOLOGIES I FUNCIONS

Al següent quadre es mostren els tipus d’avaluacions de risc descrits més amunt juntament amb les metodologies d’elecció

7 REGISTRES QUE ES GENEREN

R610-620 Avaluació de riscos

R630 Avaluació de riscos químics i biològics

R641 Verificació de seguretat de màquines [segons P64]

R649 Avaluació de prototipus (fitxa d’ús docent)

R670 Sonometries

R671 Càlcul de l’exposició a soroll

R757 Comunicat de risc