I628 Menors que treballen

En general, el treball està prohibit pels menors de 16 anys. Hi ha algunes excepcions com els actors en cinema, televisió, publicitat....

Entre els 16 i els 18 anys, les obligacions habituals de les empreses es reforcen amb millores en la informació (cal informar els pares o tutors legals). L'Agència Europea de Salut Laboral ha publicat un seguit de fulls informatius destinats a empreses, supervisors, treballadors joves (<25 anys) i famílies.


FACTS #61 Seguretat dels treballadors joves. Consells per als empresaris

FACTS #62 Seguretat dels treballadors joves. Consells per als supervisors

FACTS #63 Seguretat dels treballadors joves. Consells per als pares

FACTS #64 La protecció dels joves al lloc de treball

FACTS #65 El teu dret a un treball segur i saludable. Consells per als joves.

FACTS #66 Compte amb els riscos laborals. Consells per als joves

FACTS #70 Treballadors joves. Dades i xifres. Exposició als riscos i efectes sobre la salut

FACTS #83 Bones pràctiques en la prevenció de riscos als treballadors joves. Resum d'un informe

FACTS #101 Promoció de la salut en els treballadors joves. Resum de casos de bones pràctiques

En la nostra legislació hi ha un seguit de tasques que estan expressament prohibides als menors. Les trobareu al RD 39/1997 de Reglament dels Serveis de Prevenció però, sobre tot, al Decret de 1957 sobre Indústries i Treballs prohibits a dones i menors per perillosos i insalubres, encara vigent.

Entre els treballs expressament prohibits a menors d'edat hi ha, entre molts altres:

La recent inclusió en el règim general de la Seguretat Social dels alumnes en pràctiques en empresa posa sobre la taula una situació paradoxal oculta fins ara, un buit legal. Alguns dels alumnes en pràctiques, menors d'edat, fan tasques com les descrites més amunt, prohibides als menors.