I630 Selecció de productes de neteja

1.     OBJECTIU. 

Aportar directrius clares per a la selecció de productes de neteja a les cases de Salesians.

2.     NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Llei   31/1995  de Prevenció de Riscos Laborals

RD    39/1997  de Reglament dels Serveis de Prevenció

RD  485/1997  de condicions mínimes de senyalització de seguretat i salut al Treball

RD  486/1997  de condicions mínimes de seguretat i salut als Llocs de Treball

RD  773/1997  sobre la utilització d'equips de protecció individual

RD  374/2001  sobre els riscos relacionats amb els agents químics al treball.

 

3.     INTRODUCCIÓ

Els productes de neteja són agents químics que tenen un paper rellevant de les condicions de treball; per a uns, per que els usen a diari com a part de la seva feina, per a tots els altres perquè hi ha traces dels productes arreu de manera que tothom, en major o menor grau, hi és exposat. L’evolució de la industria química, la pressió social per a aconseguir l’òptima neteja de vivendes i centres de treball i la cerca de la màxima productivitat (més net en menys temps) ha dut a un progressiu increment de l’agressivitat dels productes que s’usen. Només en els últims anys, a partir de la major sensibilitat per la salut i el respecte amb el medi s’ha promogut la substitució dels agents més agressius.

 

4.     LES QÜESTIONS MÉS HABITUALS

4.1  Olor a net. No existeix. Allò que és net no fa olor a res. Tot sovint anomenem ”olor a net” a la que genera un excés en productes de neteja i dels seus perfums (no sempre innocus). Les males olors solen tenir més a veure amb manca de ventilació que manca de neteja.

4.2  Desinfecció. Amb contades excepcions no hi ha cap necessitat de desinfectar els espais de treball ni les instal·lacions. Als nostres centres, només les superfícies de la cuina en contacte amb els aliments, les infermeries i els dipòsits i conductes de les xarxes d’aigua, susceptibles de acollir bacteris de la Legionel·la han de ser desinfectats. Per a la resta, n’hi ha prou amb una neteja freqüent.

4.3  El fregar se va a acabar. Una neteja eficient es basa en la dilució i acció mecànica. Per això cal aigua abundosa (amb una mica de detergent) i raspalls, fregalls o baietes. Treure la brutícia a base d’un excés de producte és un malbaratament de producte, un increment del risc per a la salut de les persones i de l’entorn i, el més greu, no serveix de res.

4.4  Productes concentrats. Els productes concentrats tenen menys aigua que els convencionals. Són per a usar en petites quantitats, i en general, diluïts. Molts productes «industrials» són versions concentrades dels netejadors domèstics; cal usar-los en dilució i seguint les instruccions del fabricant.

4.5  Clor. El clor és un gas molt tòxic que forma part de molts productes de neteja tradicionals i de baix preu com ara el lleixiu i el salfumant. D’olor picant, provoca lesions als pulmons, la pell i els ulls de les persones exposades i, en persones sensibles, poden donar lloc a crisis agudes i a la mort. És absolutament prescindible en la neteja. El lleixiu es pot substituir per productes a base d’alcohols, àcids suaus (cítric o acètic) o oxigen (sobre tot en blanquejants per a la bugada). El salfumant provoca, no només danys a la salut, sinó danys en sanitaris, canonades, materials tèxtils….

4.6  Barreges. MAI s’han de barrejar productes de neteja doncs poden donar lloc a reaccions violentes i a la generació de gasos tòxics. La barreja de salfumant amb lleixiu o amoníac allibera gas clor que pot provocar crisis respiratòries, des de dispnea fins a la mort. En una mateixa casa o centre de treball no haurien de coexistir productes incompatibles com aquests per a evitar possibles accidents.

4.7  Formació. Tot el personal ha de rebre formació per al correcte desenvolupament de la seva feina de forma segura. El personal de neteja no és una excepció. El personal de neteja acumula diversos factors de risc: manipulació de productes químics, escassa formació, pobre supervisió i elevada pressió per rebaixar costos. Això incrementa el risc d’exposició a riscos de diferents tipus.

4.8  Etiquetes (i). Els productes de neteja han de dur un etiquetat (al menys en castellà) on s’explica el seu ús. És imprescindible seguir les instruccions del fabricant. Si diu diluir, cal diluir. Si diu aplicar amb baieta o esponja, no pot aplicar-se polvoritzat… Habitualment el personal de neteja usa els productes en excés i no adapta la forma d’ús quan canvia el producte.

4.9  Etiquetes (ii). Tot producte ha d’estar correctament etiquetat; si repartim un envàs gran a envasos més petits cada un dels flascons ha de ser etiquetat, abans d’omplir-les de nou, amb rèpliques de l’etiqueta original.

MAI useu ampolles d’aliments o begudes per a contenir productes de neteja sense arrencar les etiquetes velles i posar de noves que informin clarament del seu contingut.

4.10 Fitxes de seguretat i informació. Tota compra professional de productes de neteja ha d’anar associada amb el lliurament de les corresponents fitxes de seguretat. Les fitxes, en format normalitzat de 14 apartats, serveixen de base per a la prevenció dels riscos i la formació del personal

4.11  Cuida l’entorn. Els productes respectuosos amb l’entorn també ho són amb la nostra salut. Una bona selecció comporta una millora de la seguretat dels llocs de treball, un entorn més segur per els infants i redueix el nostre impacte sobre l’entorn.

4.12  Persones sensibles, butxaques sensibles. Arrel dels reconeixements mèdics alguns treballador de neteja ja ha rebut la indicació del metge del treball que eviti els productes de neteja clorats. Ignorar aquesta indicació del metge posa en perill la salut del treballador i ens exposa a importants sancions.

5.     GESTIÓ RESPONSABLE DELS PRODUCTES DE NETEJA

-       Cal mantenir actualitzat l’inventari de productes de neteja.

-       S’ha de sol·licitar els proveïdors les fitxes de seguretat química i fer arribar còpia al sPRL.

-       Cal evitar l’ús de productes clorats com ara el lleixiu o el salfumant.

-       És necessari informar els treballadors sobre els beneficis d’usar productes menys agresius (a TOTS els treballadors, no només als de neteja).

-       Cal formar el personal de neteja sobre com llegir i interpretar etiquetes de productes de neteja i sobre noves metodologies de neteja, més eficients.

En resum, tots els productes de neteja del mercat són legals però han de ser usat d’acord amb les necessitats reals i seguint les instruccions del fabricat. Malgrat això, la obligació que estableix la Llei de Prevenció d’eliminar tot risc que es pugui eliminar ens duria a retirar lleixius, salfumants i altres netejadors agressius doncs hi ha alternatives molt més segures al mercat.