G77

1 OBJECTE

El present procediment té un triple objecte: 

a) Escriure les activitats regulars de manteniment per a un edifici escolar o instal·lació semblant. 

b) Establir les bases per al pas de manteniment correctiu al manteniment preventiu i evolutiu de les instal·lacions. 

c) Proporcionar suport als Administradors per a la coordinació i seguiment de l’activitat de les subcontractes de manteniment.

2 DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

2.2 Normes tècniques

NTP-368 Extinción de incendios: plan de revisión de equipos. 

Guía técnica Guía técnica para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones

2.3 Altres procediments relacionats 

INS-P78 Prevenció i control de la Legionella INS-P64 Adaptació de Màquines

3 ABAST 

El procediment que es descriu en aquest document abasta totes les Escoles i Col·legis i qualsevol altra obra salesiana de la Inspectoria Mare de Déu de la Mercè que vulgui acollir-se al model proposat en aquest procediment.

 

4 RESPONSABILITATS

4.1 Titular

Representa a la Congregació Salesiana. És el màxim responsable de cada centre de treball i com a tal pot iniciar el procediment demanant-ho a qualsevol dels altres responsables, ha de proporcionar els recursos que permetin la seva execució i, en qualsevol cas, haurà de garantir que es duu a terme el procés supervisant-lo.

4.2 Administrador

És el responsable de la gestió administrativa del centre, atén la conservació dels edificis i instal·lacions i coordina el personal de manteniment (propi o aliè). És la persona que ha de liderar les activitats de manteniment preventiu d’edificis i instal·lacions. 

4.3 Responsable de manteniment

És el tècnic responsable de les accions de manteniment preventiu de les instal·lacions del centre. Li corresponen, si més no, les tasques marcades en aquest document com competència de l’usuari així com les accions marcades “tècnic especialista” sempre que tingui la preparació professional adient i no sigui requisit legal la intervenció d’una empresa acreditada per l’administració i/o la d’un tècnic amb carnet professional

4.4 Servei de Prevenció

Els tècnics del servei de Prevenció són competents en l’avaluació dels riscos i la proposta de mesures preventives. Assessoren els altres responsables en quant a les activitats de manteniment que tinguin incidència en la seguretat i salut dels treballadors i altres ocupants dels edificis.

4.5 Qualificació del personal o les empreses participants 

En general, no s’ha de permetre l’execució de treballs a personal que no hagi rebut formació especifica però, en alguns casos, a més és imprescindible disposar d’una acreditació dels professionals o les empreses participants o, fins i tot, formalitzar un contracte de manteniment amb una empresa acreditada. Aquests requisits s’han indicat en les taules d’activitats de manteniment mitjançant l’ombrejat de la quadrícula segons el següent criteri:

Activitats a fer per personal de manteniment en general

Tècnics i/o empreses autoritzades

Tasques vinculades a un contracte de manteniment amb empreses autoritzades

 

 

5 PLA D'ACTUACIONS

5.1 Fonamentació

a) No han d’alterar-se les condicions d’ús de l’edifici quan representi modificació de les sobrecàrregues calculades i previstes en el projecte, sense prèvia consulta i direcció del tècnic competent.

b) No s’executaran excavacions que modifiquin l’estat del terreny.

c) Cal reparar immediatament aquelles possibles fugues de les xarxes d’aigua o clavegueram que produeixin l’aparició d’humitats i puguin alterar les característiques del terreny.

Unitats d’obra

Cimentació i xarxes d’aigua

Anualment

Comprovar l’estructura de les voreres a la seva unió amb l’edifici 

Comprovació de l’estanquitat de les xarxes d’aigua sanitària i desguassos i grau d’afectació dels fonaments

 

 5.2 Manteniment d'estructures

a) No pot modificar-se cap element estructural, ni es canviarà el sistema de càrregues de l’edifici sense consulta prèvia i direcció del tècnic competent.

b) Cal observar l’aparició d’humitats per a la seva immediata reparació. No s’introduiran cossos estranys i durs en les juntes de dilatació.

c) Les anomalies observades com esquerdes, fissures, caigudes etc., en qualsevol element, es comunicaran al tècnic competent.

d) S’observarà el bon estat de les reixetes i buits de les cambres d’aire sota els forjats sanitaris.

 

5.3 Cobertes

a) No s’efectuarà modificació o cap alteració en la coberta sense el previ coneixement estudi i direcció del tècnic competent.

b) Les cobertes només han d’utilitzar-se per a l’ús que han estat projectades.

c) No s’emmagatzemaran materials en els terrats.

d) No s’efectuaran abocaments de productes químics i agressius pels embornals.

e) Les claraboies i lluernes han de netejar-se amb assiduïtat per no reduir la llum que deixen passar.

f) Les cobertes han de mantenir-se netes i sense herbes, i en especial els embornals, canals i aiguafons.

g) No es transitarà per les cobertes si estan mullades.

h) Si en les cobertes s’instal·len antenes, equips d’aire condicionat, o qualsevol element que han de ser fixats, la subjecció no podrà afectar a la impermeabilització. No s’utilitzaran com punts d’ancoratge de tensors, pals o similars, les baranes metàl·liques o els conductes d’evacuació de fums, si n’hi hagués. En cobertes inclinades no es rebran als faldons aquests elements.

i) En el cas d’observar-ne humitats a les plantes sota coberta, s’hauran de controlar i reparar a la major brevetat després de la revisió per tècnic competent, i d’acord amb el dictamen d’aquest.

j) Els treballs de reparació es realitzaran sempre retirant la part malmesa per a no sobrecarregar l’estructura.

k) Els embornals romandran amb les seves reixes protectores col·locades de manera permanent.

l) No es transitarà sobre teulades de teula o pissarra quan estiguin mullats.

m) En aiguavessos sobre envanets, si s’apreciés alguna zona que hagués cedit es consultarà amb tècnic competent.

 

5.4 Façanes

a) Cal no modificar la composició de les façanes de l’edifici sense l’obtenció de les degudes autoritzacions i sempre sota la direcció de tècnic competent.

b) En façanes de totxana, bloc o pedra natural s’evitarà la presència habitual d’humitats per aigua de pluja o desguassos, procedint a la seva immediata eliminació.

c) S’evitaran a les façanes la neteja per procediments físics com el raig de sorra.

d) Les eflorescències i taques de morter en fàbriques de totxana s’eliminaran amb una solució al 10% de ClH (àcid clorhídric).

e) La neteja de paraments de totxana es pot fer mitjançant raspall i aigua, amb una solució d’àcid acètic.

f) En la neteja de fàbriques de vidre (pavès), s’evitaran els productes abrasius que puguin ratllar-les.

g) La neteja de fàbriques de pedra pot fer-se amb raspallat i posterior protecció de silicat potàssic.

 

5.5 Particions interiors

a) Qualsevol modificació en interiors, supressió, addició, canvi, obertures de buits, etc., necessitarà la conformitat del servei d’inspecció del tècnic competent.

b) En els espais lliures i passadissos no es col·locaran càrregues pesades o materials no adequats.

c) No es realitzaran regates en parets divisòries. Abans de perforar cap partició, es comprovarà que no hi discorri cap conducció.

d) Els danys causats per l’aigua es repararan d’immediat.

e) Les fissures, esquerdes i deformacions, caigudes o bombaments que pugin presentar els esmentats elements hauran de ser analitzats pel tècnic competent.

f) S’evitaran penjar objectes amb pes excessiu i sempre s’utilitzaran a l’efecte, tacs i cargols.

Unitats d’obra

Divisions

Permanentment

Vigilar l’aparició d’humitats, fissures, esquerdes i escrostonaments.

Cada any

Estat general de les divisions per si presenten alguna patologia descrita.

 

 5.6 Proteccions i defenses

a) No s’utilitzaran aquestes proteccions com suport de bastides, subjecció de maquinària o d’elements per a elevació de càrregues.

b) Els elements mòbils de persianes, tancaments o gelosies no es forçaran amb moviments bruscos, buscant la causa en cas de mal funció.

c) No han de tancar-se hermèticament les persianes durant llargs períodes per a evitar un sobreescalfament que podria danyar-les. Cal deixar una petita comoditat entre les lames.

d) No han de deixar-se caure de cop les persianes i s’obriran suaument.

e) Lubrificar periòdicament amb vaselina les guies de persianes per facilitar el lliscat de les lames.

f) La neteja de les persianes es podrà realitzar amb aigua i detergent no abrasiu. En reixes i baranes es vigilaran els ancoratges (oxidació, cops, pintura). Cuidar especialment de la seva neteja.

 

  5.7 Revestiments

a) No se subjectaran als revestiments cap element pesat (prestatgeries, mobles jardineres, tendals etc.), havent de fer-lo en element constructiu que actua com a suport del revestiment.

b) Els elements de subjecció seran d’acer inoxidable o galvanització per a evitar taques per oxidació. S’evitaran cops i frecs que afectin a l’aspecte i a l’estabilitat.

c) Si s’observen bombaments en rajoles, esquerdejats o arrebossats així com pedres o plaques soltes trencades o despreses, s’aixecaran les zones afectades i es procedirà a l’estudi de les causes per tècnic competent.

d) Les reparacions o substitucions es faran el més aviat possible.

e) En cas de perill de caiguda es senyalitzarà l’espai que pugui resultar afectat per a evitar el trànsit de persones.

f) Al ser els revestiments sensibles a la humitat, es preservaran de la mateixa per esquitxades d’aigua, i abocaments d’aigua de jardins sobre els aplacats de façana.

g) Les reparacions i/o substitucions s’efectuaran amb materials anàlegs als originals.

h) En cas d’enrajolats bufats, prevenir les caigudes amb cinta adhesiva tot esperant actuació per personal especialitzat.

i) La neteja d’arrebossats i estucs es farà amb drap sec fregant suaument els paraments.

j) Els enrajolats es netejaran amb draps humits sense aplicació d’àcids ni productes abrasius.

k) La neteja dels xapats es realitzarà amb aigua i detergent neutre rebutjant-ne l’ús de lleixiu, amoníac o àcids.

l) En revestiments de fusta o suro, s’efectuarà la neteja en sec, fregant amb camusa o aspiradora.

m) La neteja en paper pintat, rentable o acrílic i en plàstic flexible, es realitzarà amb detergent i aigualeix evitant l’excés d’humitat i abrasius.

5.8 Paviments

a)     En els paviments continus, s’evitaran agents químics agressius a la seva pròpia constitució. La neteja de terrasses “in situ” s’efectuarà amb detergents no abrasius o aigua sabonosa. La neteja d’empedrats i agarbats externs es realitzarà mitjançant reg.

b) En els paviments flexibles i especialment en els plàstics, s’evitaran les caigudes d’objectes punxents. Les humitats s’evitaran totalment en les moquetes i l’excés d’aigua en la resta. No s’empraran abrasius químics. Les moquetes es netejaran amb aspirador. Quant a la neteja de linòleum i goma es realitzarà amb drap humit i les de PVC, amb aigua sabonosa.

c) En els paviments orgànics s’evitaran cops i frecs amb objectes durs. Les parts de les cadires, taules etc. es protegiran amb feltre. Es disposarà d’una catifa en accessos a locals amb aquest tipus de paviment per a no introduir amb els peus les sorres, fangs o qualsevol altra brutícia. Es protegiran les zones de més flux de persones com vestíbuls o passadissos, amb una catifa. En cas de vessament de líquids es procedirà immediatament a la seva neteja i assecat amb drap humit.

d) En els paviments rígids s’assecaran immediatament els sòls mullats. S’evitaran els greixos, olis i agents químics agressius. Es revisaran i reposaran els junts danyats. Les eflorescències s’eliminaran amb aigua, i de persistir, amb pedra volcànica suau.

e) S’evitaran els cops amb objectes contundents o punxents. No s’ha d’arrossegar el mobiliari sobre ells tret que estiguin protegits amb feltres o similar a les zones de contacte.

f) La neteja dels de tipus ceràmic, terratzo o pedra artificial es farà amb aigua sabonosa o detergents no agressius. Els de granit o quarsita es poden netejar amb aigua sabonosa. En pedra natural com marbres i granits, s’evitarà l’ús de lleixiu, amoníac, sabons, àcids i es netejaran amb baieta humida o es lluentaran. Els de pissarra es fregaran amb raspall d’arrels i aigua. Les rajoles de pedra calcària admeten la neteja amb aigua i lleixiu.

5.9 Fusteria

a)     No es modificaran ni la forma ni les dimensions ni la ubicació de cap element de fusteria exterior. Es requerirà assessorament de tècnic competent per a efectuar-lo.

b)     No s’han de recolzar en la fusteria elements de subjecció de bastides, corrioles per a elevar càrregues, etc.

c)     S’evitaran els cops i tancaments bruscs.

d)     No s’introduirà cap element entre les fulles i el cèrcol.

e)     No es pressionaran les fulles obertes contra la paret.

f)       Cal vigilar els junt elàstics de segellat entre la fusteria exterior i els paraments per tal d’evitar l’entrada d’humitats.

g)     Si es detecten defectes de funcionament dels panys caldrà verificar el seu estat i substituir-los en cas necessari.

h)     En portes de dues fulles la fulla fixa es mantindrà subjecta amb els passadors superior i inferior.

i)      Cal greixar periòdicament frontisses i panys.

j)      Cal netejar sovint els elements de fusteria segons les següents indicacions:

                      I.    Vidres i fusteria en general. Sense materials durs o abrasius, netejar amb baietes suaus humides amb aigua sabonosa o detergents diluïts sense clor

                     II.    Alumini lacat. No usar dissolvents orgànics com alcohol o similars.

                    III.    La fusteria interior en fusta ha de netejar-se amb una baieta eixuta o lleugerament humida.

                   IV.    Cal netejar els forats del perfil inferior per a afavorir l’evacuació d’aigua.

 

5.10 Pintura

    a) S’evitaran cops, frecs, ratllades, etc. 

    b) La pintura sobre els elements metàl·lics els protegeix de l’oxidació pel que cal restaurar-la constantment. 

    c) La neteja es farà de la següent forma segons el tipus de pintura: 

        I. Les pintures al tremp i a la calç es netejaran amb drap sec. 

        II. Les pintures al silicat al ciment es raspallaran suaument amb aigua abundosa. 

        III. Les pintures plàstiques i esmalts es netejaran amb esponges o draps humitejats en aigua sabonosa. Els vernissos aplicats generalment sobre la fusta, es netejaran amb esponges o draps lleugerament humitejats en aigua sabonosa per a llevar les taques.

        IV. Damunt superfícies envernissades no s’usaran ni alcohol ni dissolvents orgànics o productes que les continguin.

 

 5.11 Telecomunicacions

a) Les modificacions de la instal·lació haurà de fer-les un tècnic competent en aquest tipus d’instal·lacions o un instal·lació autoritzat.

b) Les instal·lacions han d’estar en perfecte estat de conservació en tota la seva extensió. Qualsevol avaria ha de ser reparada de seguida per a evitar la interrupció del servei.

c) No es pot ampliar el nombre de preses ni manipular les esteses de cables i instal·lacions de les companyies proveïdores del servei.

d) Es comprovarà les instal·lacions sempre que hi hagi obres o reformes que puguin haver suposat danys a la instal·lació.

 

5.12 Ascensors

INSTAL·LACIÓ SOTMESA A NORMATIVA ESPECÍFICA. CAL TENIR CONTRACTAT EL MANTENIMENT I REVISIÓ AMB UNA EMPRESA AUTORITZADA PER INDÚSTRIA. TOTES LES INTERVENCIONS HAN D’ESTAR ANOTADES EN EL CORRESPONENT LLIBRE DE REGISTRE DE LES REVISIONS DE LA MÀQUINA.

a) No s’ha de sobrepassar el límit de càrrega que s’especifica al interior de cabina.

b) Qualsevol anomalia o avaria del funcionament serà comunicada a l’empresa mantenidora per l’encarregat de l’aparell.

c) La persona encarregada de la instal·lació, haurà d’estar instruïda en el maneig de l’aparell d’acord amb les característiques del fabricant, disposarà de clau d’obertura de portes en cas d’emergència per a rescat de persones que baixin en la cabina en moment d’avaria. Aquesta clau haurà d’estar sempre localitzable, igual que la clau de la sala de màquines.

d) L’accés a cambra de màquines estarà limitat a la persona encarregada del servei i al personal de l’empresa de manteniment.

e) En cas d’accident, el director del Centre estarà obligat a posar-ho en coneixement de la Delegació Provincial corresponent i a l’empresa de manteniment, i no es reprendrà el servei fins que siguin reconegudes i resoltes les avaries i fetes les proves pertinents.

f) No copejar o forçar les portes de l’ascensor doncs ajuda a provocar l’avaria.

g) No utilitzar el botó d’aturada llevat en casos d’emergència.

h) No retenir les portes obertes sense causes justificades.

i) En cas d’incendi no s’ha d’utilitzar mai l’ascensor.

j) Qualsevol anomalia i soroll de l’ascensor es posarà en coneixement de l’empresa mantenidora i es deixarà d’usar el mateix.

k) Es prohibeix fumar dins la cabina.

l) En cas de parada entre plantes no s’intentarà l’abandó de la cabina. S’accionarà el polsador d’alarma i s’esperarà fins a l’arribada de l’auxili.

m) El telèfon és només per al cas d’emergència.

 

5.13 Dipòsits de combustibles líquids

NO ÉS OBLIGATORI EL CONTRACTE DE MANTENIMENT PERÒ ELS TREBALLS HA DE FER-LOS UNA EMPRESA ESPECIALITZADA I AUTORITZADA.

a) No s’efectuarà cap modificació en la instal·lació projectada.

b) La instal·lació haurà de netejar-se quan es modifiquin les característiques del carburant.

c) S’evitarà l’entrada de persones a la zona de dipòsits no autoritzades adoptant les degudes precaucions.

d) La boca de càrrega es netejarà després de cada omplert per a evitar que romanguin restes de combustible

e) Se seguiran les instruccions d’ús facilitades pel fabricant.

  

5.14 Dipòsits gasos liquats

ÉS OBLIGATORI EL CONTRACTE DE MANTENIMENT AMB UNA EMPRESA DE MANTENIMENT AUTORITZADA PER A LES INSTAL·LACIONS D’EMMAGATZEMAMENT, XARXES I ESCOMESES FINS A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS RESPECTIVES. CAL DISPOSAR D’UN LLIBRE PER AL REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE MANTENIMENT.

a) No s’efectuarà cap modificació en la instal·lació projectada. En cas necessari caldrà estudi i autorització per un tècnic competent.

b) Es seguiran les instruccions de funcionament i posada en marxa de la instal·lació.

c) Cal evitar l’entrada a la zona de dipòsits de persones no autoritzades.

d) Es revisarà la instal·lació i es provarà de bell nou quan hi hagi canvis en el tipus de gas o us.

e) Cal mantenir en recinte ben senyalitzat: “gas inflamable”, “prohibit fumar” i el símbol de “perill de mort”.

 

5.15     Dipòsits d’aigua

ELS TREBALLS DE MANTENIMENTS DE LA XARXA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA I PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS HAN DE FER-LOS TÈCNICS QUALIFICATS PER ALS TREBALLS DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI. CAL CONTRACTAR. SI MÉS NO, UNA EMPRESA PER A LES ANÀLISIS ANUALS I UNA ALTRA PER A FUNCIONS DE VERIFICACIÓ [Veure procediment INS.P78_E00 Prevenció i control de Legionella].

Usats per a l’emmagatzematge i consum d’aigua freda i calenta sanitària, o com aljubs de reserva per a instal·lacions de protecció contra-incendis. Els materials emprats per a fer els dipòsits poden ser diversos però, en qualsevol cas cal que resisteixin l’acció de l’aigua continguda i els desinfectants que hi conté, generalment clor en concentracions que van d’1 a 20 ppm.

a) No s’efectuarà cap modificació en la instal·lació projectada.

b) Qualsevol modificació en tipus de material o capacitat del dipòsit precisarà estudi i dictamen de tècnic competent.

c) Els dipòsits es mantindran tancats.

d) La qualitat de l’aigua destinada a consum humà, haurà de complir la reglamentació tècnico-sanitària per a proveïment i control d’aigües potables segons la Directiva del Consell Europeu 98/83/CE.

e) No es barrejaran aigües distintes procedències sense la corresponent concessió administrativa d’aprofitament del recurs, per l’autoritat competent.

ELS DIPÒSTS DE FIBROCIMENT (URALITA) HAURAN DE SER GRADUALMENT SUBTITUITS DONCS ÉS DIFÍCIL EVITAR EN ELLS LA CREACIÓ DE BIOFILMS AMB LEGIONELLA. EL SEU DESMUNTATGE I RETIRADA PASSA PER UN PROCEDIMENT ESPECIAL DE TREBALL PER LA PRESÈNCIA DE AMIANT EN LA SEVA COMPOSICIÓ. CONSULTAR PREVIAMENT AMB EL SERVEI DE PREVENCIÓ PER A L’ASSESSORAMENT NORMATIU, PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS. 

 

5.16     Instal·lació elèctrica

NO ÉS OBLIGATORI EL CONTRACTE DE MANTENIMENT. NO OBSTANT AIXÒ, TOTA MANIPULACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, HAURÀ DE SER REALITZADA PER INSTAL·LADOR AUTORITZAT.

a) Està prohibit manipular, modificar, o reparar la instal·lació per personal que no sigui instal·lador electricista autoritzat per Indústria. No s’efectuarà cap modificació en la instal·lació projectada.

b) No es connectaran a les bases d’endoll aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells que en el seu conjunt tinguin una potència superior.

c) Si s’apreciés escalfament en els conductors o endolls, han de desconnectar-se.

d) Les clavilles o endolls han de tenir les patilles bé cargolades, per a evitar guspires i escalfaments.

e) Per a la neteja de llums i plaques de mecanismes elèctrics, s’haurien de desconnectar prèviament.

f) No s’ha de pontejar, substituir o anular, cap dels elements de quadres de protecció.

g) En cas d’interrupció continuada del subministrament elèctric, s’haurien de desconnectar tots els aparells connectats, perquè no es danyin al restablir el servei.

h) Comprovar els interruptors automàtics diferencials prement el botó de prova. Si no es dispara, és que està avariat i no existeix protecció contra les derivacions. Avisar a un instal·lador autoritzat.

i) No s’han d’endollar les clavilles amb les mans mullades.

j) No usar aparells amb conductors sense aïllant (cables pelats), ni clavilles o endolls trencats.

k) Al fer-se la neteja, haurien de desconnectar-se els aparells de les preses de corrent.

l) No estirar del cable al desconnectar els aparells.

m) No acostar els cables d’alimentació d’aparells elèctrics a elements de calefacció o a fonts de calor.

n) Si caigués aigua sobre algun aparells elèctric, es desconnectarà el circuit i s’efectuarà l’operació amb les mans seques i els peus calçats.

o) En cas d’absència perllongada, es desconnectarà la instal·lació per interruptor general.

5.17     Fontaneria

ELS TREBALLS DE MANTENIMENTS DE LES XARXES D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA HAN DE FER-LOS TÈCNICS QUALIFICATS PER ALS TREBALLS DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI. CAL CONTRACTAR. SI MÉS NO, UNA EMPRESA PER A LES ANÀLISIS ANUALS I UNA ALTRA PER A FUNCIONS DE VERIFICACIÓ [Veure procediment INS-P78_E00 Prevenció i control de Legionella]. PER A LA RESTA DE TREBALL NO ES REQUEREIX CONTRACTE DE MANTENIMENT PERÒ CAL ENCARREGAR-LOS A PERSONAL ESPECIALITZAT I INSTAL·LADORS AUTORITZATS.

ÚS I CONSERVACIÓ EN AIGUA FREDA:

a) Tota modificació a la instal·lació o variació de les condicions d’ús serà estudiada i dirigida per tècnic competent.

b) Quan es produeixi una avaria i es procedeixi a la seva reparació, s’aïllarà i buidarà prèviament el sector, netejant i desinfectant-lo.

c) En cas de trencament, deteriorament de tapa d’arquetes, claus de pas, vàlvules etc., es resoldrà immediatament.

d) En cas de reparacions en instal·lacions mixtes (acer galvanitzat i coure) es recorda que el tub de coure sempre haurà d’anar després de l’acer galvanitzat en sentit del recorregut de l’aigua per a evitar la corrosió en l’acer.

e) Cal netejar els filtres de les aixetes després d’un tall de subministrament.

f) En cas de tancament perllongat del centre, haurà de tancar-se la clau de passada general.

g) No han d’estrènyer-se excessivament les rosques en claus i aixetes per a no danyar les sabatilles o premsaestopes.

h) Les aixetes d’aigua avariats es repararan immediatament.

i) En cas de disminució de la pressió habitual es revisarà la instal·lació i el grup de pressió, si escau.

j) No han d’utilitzar-se els elements de la instal·lació per a fins distintes a la seva pròpia comesa.

k) El local del grup de pressió haurà d’estar sempre net.

l) Els dipòsits romandran tapats.

m) El grup motobomba no ha de funcionar en buit..

ÚS I CONSERVACIÓ EN AIGUA CALENTA:

n) Les instruccions d’ús i conservació per a l’aigua freda són aplicables a l’aigua calenta.

o) Davant qualsevol anomalia a l’escalfador cal sol·licitar la inspecció tècnica corresponent.

p) En cap cas s’utilitzaran les canonades compresa de posada a terra d’aparells elèctrics.

q) En absències perllongades es tancaran les claus de pas del gas del l’escalfador i es desconnectaran els escalfadors elèctrics, si escau.

r) No es modificarà la ubicació de l’escalfador ni dels conductes d’evacuació de gasos.

s) Les reixetes de ventilació es mantindran sempre lliures.

ÚS I CONSERVACIÓ EN DESGUASSOS

t) No s’abocaran a la xarxa de desguassos substàncies contaminants tòxiques, plàstiques, olis o qualsevol producte o desfet sòlid que pugui provocar embús en les conduccions.

u) En cas d’aparició d’humitats es procedirà a la seva immediata inutilització de l’aparell fins a la seva reparació.

v) Es revisaran els sifons quan es produeixi una disminució en el cabal d’evacuació significativa.

w) En períodes perllongats d’inactivitat es pot perdre la làmina d’aigua permanent dels sifons. Descarregar les cisternes i obrir les aixetes uns instants per a reomplir-los.

ÚS I CONSERVACIÓ EN SANEJAMENT

x) Tota modificació de la instal·lació serà realitzada sota estudi i direcció de tècnic competent.

y) No s’abocaran plàstics, gomes, cel·luloses sòlides o restes alimentàries que puguin embussar la instal·lació.

z) Es localitzaran i repararan les humitats produïdes per fuites, cops o embussos.

  

5.18 Gas i evaquació de fums

5.18.1 Gas

a) No ha d’existir cap focus de calor, o flama en la proximitat de la bombona.

b) No s’utilitzaran les bombones en soterranis ni s’emmagatzemaran en locals per sota del nivell del terreny, o en llocs amb el risc d’inflamació.

c) No s’ha de manipular la vàlvula de la bombona.

d) No es permetrà l’entrada de persones no autoritzades a la zona del dipòsit de propà.

e) No han d’existir matèries inflamables prop del dipòsit.

f) No es realitzarà modificació alguna de la instal·lació sense intervenció d’empresa de gas autoritzada.

g) Mantenir sempre lliures els buits de ventilació.

h) Quan s’acabi d’usar un aparell, tancar primer els comandaments i després la clau de pas.

i) En absències perllongades es tancarà la clau de pas de l’abonat.

j) En cas d’haver olor a gas, no s’encendran llumins ni s’accionarà l’interruptor elèctric; es ventilarà el local i es comprovarà el tancament de les claus. En cas de persistir, es cridarà al servei oficial de l’empresa autoritzada.

k) Les canonades de gas només s’han d’utilitzar per a aquesta fi.

l) No usar les canonades per a suportar objectes, penjar-hi cordes ni com a presa de terra elèctrica.

CONTRACTE DE MANTENIMENT:

No és obligat però qualsevol reparació, comprovació o prova ha de fer-la una empresa autoritzada per al manteniment d’instal·lacions de gas.

5.18.2 Evaquació de fums

a) Tota modificació d’aquesta instal·lació, per canvi de combustible, o potència d’aparells, o canvi d’emplaçament o de normativa, etc., requereix estudi previ i direcció de tècnic competent.

b) No es col·locaran elements de regulació de tir als conductes d’evacuació.

c) No s’han de connectar els conductes d’evacuació de fums i gasos amb els de ventilació forçada.

d) Després de la reparació de qualsevol desperfecte, es procedirà a efectuar una prova de servei. 

Unitats d’obra

CONDUCTES

Cada any

Comprovació del funcionament i de l’estat dels conductes, aspiradors estàtics i barret.

Cada 5 anys

Comprovació de l’estanquitat de la unió entre el conducte d’evacuació i la xemeneia.

Neteja de la xemeneia dels aparells amb combustible sòlid.

5.19 Parallamps

a) En cas d’avaria, desconnexió o fixació defectuosa cal adobar-la a la màxima brevetat doncs un deficient manteniment representa un risc molt superior a la inexistència de parallamps.

b) Les revisions o reparacions requereixen personal especialitzat. No s’efectuarà cap intervenció en temps que amenaci tempesta.

c) Després d’una descàrrega elèctrica es convenient comprovar la continuïtat del conductor i la connexió a terra.

Unitats d’obra

PARALLAMPS

Permanentment

Es vigilarà el trencament o deteriorament del conductor i la disposició dels elements.

Cada 5 anys

Es revisarà per empresa autoritzada:

-La continuïtat del conductor.

- Els elements components de la instal·lació.

- L’estat de corrosió

- Les fixacions del pal

- Les connexions a terra

Es procedirà a la reparació i tractament necessaris.

5.20 Porter automàtic

Tota modificació de la instal·lació així com la reparació o substitució d’elements avariats o deteriorats la durà a terme un instal·lador autoritzat.

Els aparells de comunicació han de ser correctament penjats i desconnectats quan són en repòs.

Unitats d’obra

PORTER AUTOMÀTIC

Cada any

Inspeccionar la botonera situada a la façana exterior i substituir els polsadors i llums que calgui.

Inspeccionar els contactors del mecanisme d’obertura substituint-lo en cas necessari

 

 

5.21     Protecció contra el foc

Aparells, sistemes i equips de protecció contra incendis. Prevenen la iniciació, eviten la propagació i/o ajuden a l’extinció d’un incendi. N’hi ha d’automàtics i manuals.

a)     Les instal·lacions de protecció contra incendis han d’estar contínuament en perfecte estat d’ús i conservació.

b)     No pot modificar-se cap element de la instal·lació que pugui alterar el seu funcionament.

c)     Tots els accessos als aparells i als elements d’extinció haurien d’estar lliures d’obstacles.

d)     En cas de sinistre, es realitzarà una revisió de la instal·lació i de tots els seus elements.

e)     La central o lloc de control, haurà de tenir vigilància permanent.

f)      Els extintors han de mantenir la seva eficàcia i ser recarregats abans de la finalització del període de caducitat de l’agent interior.

g)     L’ús dels extintors mòbils es farà seguint les instruccions del fabricant al propi extintor per qualsevol persona.

h)     L’ús de les BIE ha de realitzar-se per personal ensinistrat.

i)      Qualsevol anomalia que sigui observada en les instal·lacions de protecció d’incendis, haurà de comunicar-se a l’empresa encarregada del manteniment.

 

CONTRACTE DE MANTENIMENT: 

És obligatori contractar el manteniment de les instal·lacions de protecció contraincendis amb una empresa autoritzada.

 

 

 

5.22     Instal·lacions tèrmiqueS

5.22.1    Calefacció

a)     Tota modificació que es prevegi efectuar, requerirà l’estudi i direcció per part d’un tècnic qualificat i la instal·lació haurà de ser realitzada per un instal·lador autoritzat. Poden ser motius de modificació els següents: ampliació parcial de la instal·lació, canvi del tipus de combustible, canvi d’ús de l’edifici.

b)     Cal guardar al centre Haurà de guardar-se al centre la documentació tècnica de l’equip de caldera, manual de funcionament, catàleg de peces de recanvi, i garantia del fabricant.

c)     Les instruccions de servei es col·locaran en lloc visible en la sala de calderes.

d)     La instal·lació es mantindrà plena d’aigua fins i tot en períodes sense funcionament, per tal d’evitar oxidacions per entrada de l’aire.

e)     No s’han de cobrir els radiadors amb mobiliari que impedeixin la correcta circulació de l’aire calent.

f)      La ventilació i renovació de l’aire en locals escalfats es realitzarà en 15 o 20 minuts com a màxim.

g)     Les anomalies observades en el funcionament de la calefacció, cal comunicar-les a les persones encarregades del manteniment.

h)     Les canonades no poden ser utilitzades per a la posada a terra d’aparells elèctrics.

i)      Abans d’engegar la instal·lació, cal comprovar que el circuit estigui ple.

j)      Ha de mantenir-se la temperatura ambient, entre els 20º i 22º C.

k)     Les hores d’actuació de la calefacció en un centre, s’han de regular amb programadors automàtics que obliguin al descans nocturn.

l)      En general, cal vigilar permanentment pels usuaris, la instal·lació de calefacció, observant l’aparició d’olors per fuites de combustible, si hi ha trencaments, l’estat de les claus de seccionament, l’estat de les canonades, la inexistència d’advertiments, de prohibicions, degoteig en vàlvula de seguretat, sorolls, vibracions, etc...

 

CONTRACTE DE MANTENIMENT: 

En general, és obligatori contractar el manteniment amb una empresa mantenidora autoritzada. L’obligació de contracte de manteniment depèn de la potència total instal·lada, i del tipus de combustible. 

a) El contracte de manteniment no és obligatori a les instal·lacions a gas de potència total instal·lada menor de 100 kW alimentades des de xarxes de distribució canalitzades o a través d’envasos o dipòsits mòbils de GLP. Tot i amb això, és recomanable una revisió semestral per part d’una empresa mantenidora autoritzada (al començament i final de temporada).

b) En el cas anterior si la instal·lació és abastida des de dipòsits d’emmagatzematge propi, és obligatori el contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada de la categoria D per a la instal·lació de GLP i les xarxes de distribució i alimentació a la instal·lació receptora.

c) En instal·lacions amb potència total instal·lada entre 100 i 1.000 kW, és obligatori el manteniment amb empresa autoritzada.

 

 

 

5.22.2 Aigua calenta sanitària (ACS) centralitzada

US I CONSERVACIÓ

Las recomanacions per a l’ús i conservació d’aquesta instal·lació són les mateixes que per a la instal·lació de calefacció.

CONTRACTE DE MANTENIMENT

Segons la potència total instal·lada

5.22.3 Climatització

a) Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d’ús, ha de ser realitzades per instal·lador autoritzat previ estudi de tècnic competent.

b) S’observarà no obrir els buits a l’exterior quan estigui funcionant la instal·lació, donat el contrast de temperatura exterior i el microclima intern creat per aquella.

c) No efectuar variacions en el nivell d’obertura i orientació de les reixetes, doncs podria originar descompensació en instal·lació.

d) En cas d’anomalies en el funcionament, es deixarà fora de servei la instal·lació, procedint a la desconnexió elèctrica i posterior avís al mantenidor de la mateixa.

e) En cas de goteres o fuites d’aigua sobre els conductes, es procedirà a la immediata reparació, doncs aquests són molt vulnerables a la humitat.

f) Les temperatures normals de regulació en cada estació són: de 23 a 25 ºC per a l’estiu; i de 20 a 23 ºC per a l’hivern. Els termòstats no s’han de regular a temperatures distintes de les establertes reglamentàriament.

g) Cal vigilar:

1 . L’aparició d’olors que denotin fuites d’olis, refrigerants, etc.

2 . L’existència de trencament o desperfectes en els elements de subjecció.

3 . El deteriorament a les claus de pas, canalitzacions...

4 . Els sorolls al sistema, compressor, subjecció de panells, deteriorament de l’aïllament del circuits.

CONTRACTE DE MANTENIMENT:

- Per a instal·lacions amb potència total instal·lada inferior a 100 kW llevat d’operacions a bateries i filtres, les operacions de manteniment han de ser realitzades per personal de servei tècnic especialitzat.

- Per a instal·lacions amb potència total instal·lada entre 100 i 1.000 kW és obligatori el manteniment per una empresa mantenidora acreditada per l’Administració [Departament d’Indústria de la Generalitat o equivalent].

- Les instal·lacions amb potència superior als 1.000 kW requereixen disposar d’un director tècnic de manteniment amb titulació de grau mitjà en una especialitat competent.

5.23 Ventilació

a) Tota modificació de la instal·lació ha de ser revisada i dirigida per un tècnic competent.

b) L’entrada i sortida dels conductes de ventilació han de romandre lliures d’obstacles.

c) No es connectarà als conductes de ventilació cap evacuació de fums o gasos de combustió.

d) No s’ha de foradar cap conducte del sistema.

CONTRACTE DE MANTENIMENT

No és exigible, però determinats treballs haurien de ser fets per tècnics especialistes.

5.24 Urbanització

En aquest apartat es fa referència als treballs de manteniment que requereixen elements exteriors de l’edifici escolar no tractats en apartats anteriors

5.24.1 Enllumenat exterior 

a) No s’ha de manipular, modificar o reparar cap element elèctric exterior per personal que no sigui instal·lador autoritzat.

b) En la neteja de reflectors d’alumini, no usar detergents abrasius.

c) Les làmpades que es canviïn han de ser de les mateixes característiques que les retirades.

d) Qualsevol anomalia o deteriorament de panys d’armaris, arquetes, registre de connexió de fanals o bàculs que permeti el contacte elèctric accidental serà adobada de seguida.

CONTRACTE DE MANTENIMENT

No cal, però és recomanable que se’n cuidi personal especialitzat.

 

 

5.24.2    Jardineria

a)     Evitar les plantes tòxiques, fins i tot en males herbes, en especial aquelles que els tòxics es concentrin en elements de colors vius o atractius per als infants com és el cas del teix (tejo, Taxus baccata); baladre (adelfa, Nerium oleander); lletereses (lechetreznas, Euphorbia sp.); cascall (adormidera, Papaver somniferum). estramoni (estramonio, Datura stramonium)...

b)      Usar preferentment plantes autòctones o de climes mediterranis sense especials requeriments d’aigua, que no necessitin una especial atenció.

c)     Cal respectar tots els elements botànics.

d)     Conservar les zones enjardinades i els planters mantenint-los lliures de fullaraca, papers...

e)     No trepitjar les plantes

f)      Cuidar del reg segons les diferents espècies botàniques

 

CONTRACTE DE MANTENIMENT

Determinats treballs, com els tractaments fitosanitaris o les podes en capçades i altres treballs en alçada han de fer-los personal especialitzat.

Unitats d’obra

JARDINERIA

Permanentment

Vigilar les lesions i aparició de plagues

Comprovar el reg necessari.

Cada any

Poda i transplantament si s’escau

 

5.24.3    Reg

a)     No es modificarà, manipularà, o repararà cap element d’aquesta instal·lació sense la intervenció d’especialista.

b)     Es mantindran netes les arquetes de reg i es deixaran lliures els aspersors

c)     Es vigilaran les possibles aparicions d’humitats.

d)     S’observaran possibles trencaments i enfonsaments.

 

CONTRACTE DE MANTENIMENT

No és obligatori, si bé qualsevol actuació necessita d’instal·lador autoritzat.

Unitats d’obra

REG

Cada any

Revisió de les arquetes

Revisió de les claus de pas

Revisió de les boques de reg

Revisió dels aspersors

Comprovació del funcionament general de la xarxa

Comprovació del grup de pressió

Revisió dels programadors automàtics o manuals

Reparació dels elements deteriorats

Cada 5 anys

Comprovar l’estanquitat de la xarxa

Efectuar prova de pressió

 

 

5.24.4    Piscines

A falta de procediment específic propi, seguir les recomanacions del Manual Tècnic publicat a:

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/ambiental/spisc99.htm

 

5.24.5    Mobiliari exterior

a)     Els elements de mobiliari exterior han de tenir un ús adequat d’acord amb la seva funció, inclosa la neteja i retirada dels materials de rebuig (cas de les papereres).

b)     No han de ser manipulats per ningú que no sigui autoritzat de fer-ho.

c)     En cas de deteriorament o avaria cal procedir a la seva reparació o substitució per tal d’evitar danys.

 

Unitats d’obra

BANCS, PAPERERES, I MÀSTILS

Permanentment

Comprovació del seu estat general

Cada any

Revisió i greixat de frontisses.

Comprovació de rovellaments i corrosions.

 

 

5.24.6    Paviments exteriors i vials

a)     Els vehicles han de seguir els camins previstos i no han d’accedir als vials per a vianants.

b)     No modificar els acabats dels paviments sense estudi i informe previ del tècnic competent.

c)     No introduir elements sòlids que puguin obturar els sistemes de drenatge i desguassos exteriors.

 

 

5.24.7    Clavegueram

No abocar a la xarxa de clavegueram restes sòlides ni aigües que continguin:

-          Detergents no biodegradables, olis minerals, orgànics o pesants.

-          Altres productes o barreges prohibides segons la normativa del sistema de gestió d’aigües residuals que correspongui: Àrea Metropolitana de Barcelona, Sabadell, Terrassa [consultar amb l’ajuntament corresponent per a la resta de municipis].

 

 

5.24.8    Tancament de la parcel·la

a)     No usar porta ni cancell com a gronxador

b)     No acoblar elements que puguin afavorir l’escalada del tancament.

c)     No integrar elements tallants o punxants que puguin provocar danys físics

d)     Qualsevol modificació plantejada ha de posar-se en coneixement del tècnic competent per a que ho aprovi.

 

Unitats d’obra

TANCAMENTS

Permanentment

Inspecció visual i comprovació de la inexistència de desploms, esquerdes, trencaments a la malla, correcte obertura de porta i cancell.

Reparar immediatament si s’escau.

Cada any

Revisió i greixat de frontisses de porta i cancell.

Comprovació de possibles rovellaments i connexions als elements metàl·lics.

Comprovar la inexistència dels problemes indicats a l’apartat d’ús i conservació.

 

 

5.25     Equipament

5.25.1    Mobiliari escolar

a)     No deixar acumular pols i brutícia al mobiliari, amb productes no abrasius i baieta.

b)     Les superfícies en fusta es netejaran amb un producte específic i una baieta.

c)     Les superfícies amb tractament especial com les pissarres, es netejaran exclusivament amb una baieta humitejada en aigua. No utilitzar cap altre producte de neteja.

d)     En superfícies entapissades usar un producte específic per a tapisseries.

e)     En la neteja del terra es posarà especial cura per a no agredir les zones baixes dels mobles. Cal eixugar bé al fregar per a que no s’acumuli humitat sota cap moble o estructura metàl·lica.

f)      En cas de trasllat de mobiliari pesat, aïllar-lo convenientment del paviment per a no danyar-lo.

g)     No s’haurien de copejar cap d’aquests materials.

 

5.25.2    Material de reprografia

a)     Se seguiran atentament les instruccions d’ús dels manuals incorporats pels fabricants.

b)     El tracte als equips ha d’ésser curós

c)     Les connexions elèctriques han d’estar correctes.

d)     La neteja dels equips es farà evitant humitats, amb baietes suaus i desconnectant-les prèviament de la xarxa elèctrica.

5.25.3    Material didàctic

a)     Els equips elèctrics, màquines i eines s’usaran seguint les instruccions del fabricant.

b)     Cuidar la neteja dels equips per a evitar l’acumulació de pols

c)     Observar l’estat dels cables de connexió amb la font d’alimentació.

d)     Usar les proteccions escaients en la manipulació del maquinària i eines.

 

5.25.4    Material esportiu

a)     L’ús dels materials esportius, ha de ser apropiat a l’edat.

b)     Les porteries s’usaran exclusivament per a la fi que es destinen.

c)     Les porteries estaran fixades a terra per a impedir-ne la bolcada.

d)     No s’ha de penjar ningú dels cèrcols de les cistelles.

e)     Les cistelles seran fixades a terra o disposaran d’elements que impedeixin la bolcada, fins i tot en cas que hom es pengi del cèrcol.

f)      No es pintaran les espatlleres.

g)     Els elements deteriorats o trencats s’adobaran o substituiran immediatament o se’n prohibirà l’ús.

h)     En cas de substitució d’una barra d’espatllera, s’observarà que no contingui nusos.

 

5.25.5    Material de cuina

a)     Seguir les instruccions d’ús dels corresponents manuals dels fabricants.

b)     Prestar especial atenció a la neteja dels equips, un cop hagin estat usats.

c)     Les instal·lacions específiques de les cuines, seran les descrites als capítols anteriors corresponents.

d)     Extremar les precaucions d’ús, pel risc que comporten, a fi d’augmentar la seguretat a les cuines.

 

CONTRACTE DE MANTENIMENT: 

No és obligatori ni necessari per a mobiliari, material didàctic i material de cuina.

Efectuar el manteniment de les màquines de reprografia a través dels serveis tècnics acreditats pels respectius fabricants o distribuïdors.