NORMATIVA

NOVETATS

RD 3/2023 de criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Guia de interpretación

RD 487/2022, de requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

Preguntas frecuentes

Directiva 2017/2398 sobre exposició a agents cancerígens

RD 513/2017 de RIPCI (Reglament de les Instalacions de Protecció contra Incendis)


ESCOLES            

Criteris per a la construcció d'edificis escolars (Dep. Ensenyament) 

Código de legislación social


LEGISLACIÓ PREVENTIVA

Directiva Marc Directiva 89/391/CEE

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

RD 39/1997 de Reglamento de los Servicios de Prevención 

Ordre TIN/2504/2010, sobre la dotació dels serveis de prevenció

RD 843/2011 sobre l'activitat sanitària dels serveis de Prevenció

RD 597/2007 sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves

RD 485/1997 de senyalització de seguretat i salut al Treball

RD 486/1997 de seguretat i salut als Llocs de Treball

RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials

RD 487/1997 de manipulació manual de càrregues

RD 488/1997 de pantalles de visualització de dades.

RD 664/1997 de treball amb agents biològics

RD 773/1997 d'equips de protecció individual

RD 1215/1997 de seguretat i salut dels equips de treball

RD 1627/1997 de seguretat i salud a les Obres de Construcció

RD 665/1997 d’agents cancerígens i mutàgens

Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la Construcció

RD 374/2001 del treball amb agents químics

RD 614/2001 del risc elèctric

RD 681/2003 del risc d’atmòsferes explosives

RD 1311/2005 de vibracions mecàniques

RD 286/2006 d’exposició dels treballadors al soroll

RD 396/2006 de treballs amb risc d’amiant 

RD 299/2016 Exposición a Campos Electromagnéticos


LEGISLACIÓ LABORAL

RD 1299/06 Quadre de Malalties Professionals

RDL 1/94 de text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

RDL 2/2015 d’Estatut dels Treballadors

RDL 5/00 de Llei sobre Infraccions i Sancions d’Ordre Social (LISOS).

RD 597/07 de publicació de les sancions per infraccions molt greus


Convenis col·lectius

Ensenyament

Salesians Sant Jordi

Oficines i despatxos        (NOU)

Lleure educatiu i sociocultural

Arts gràfiques


SEGURETAT. Plans d'Autoprotecció (Departament d'Interior)

Decret 30/2015 sobre Plans d'Autoprotecció 


NORMATIVA GENERAL                

RD 2032/09    por el que se establecen las unidades legales de medida

Ley 32/2014 de Metrologia