75 Consulta i participació

1 OBJECTE

Aquest procediment té per objecte definir l’estructura i funcionament dels òrgans de representació i consulta dels treballadors en matèria de Prevenció de Riscos Laborals als centres de treball de SALESIANS per tal de garantir la millora contínua de les condicions de treball i per a donar compliment al que exigeix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals al seu capítol cinquè.

2 ABAST

El que s’exposa en aquest document afecta la totalitat dels treballadors de SALESIANS

3 DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

3.1 Documents interns

INS-M60 Pla de Prevenció

INS-R601 040201 Acta constitució del servei de Prevenció de Riscos Laborals

INS-R600 170703 Consulta i participació (llista de delegats i comitès)

3.2 Lesgislació

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals

RD 39/1997 de Reglament dels Serveis de Prevenció

4 RESPONSABILITATS

4.1 Titular

Ha de garantir la participació dels treballadors en la gestió preventiva i ha de consultar els representants dels treballadors abans d’adoptar decisions relatives a:

4.2 Administrador

Com a treballadors designats, els administradors són els interlocutors habituals dels delegats de Prevenció i convoquen els Comitès de Seguretat i Salut dels diferents centres de treball llevat que en el corresponent Reglament del Comitè s’estableixi un altre responsable de les convocatòries.

4.3 Delegats de prevenció

Són representants legals dels treballadors participen en la gestió preventiva presentant els comunicats de risc i propostes dels treballadors. Sóc escollits per i entre els representants sindicals dels treballadors (o mètode anàleg) en un número que depèn de les dimensions de la plantilla. Les seves funcions són:

4.4 Servei de prevenció (sPRL)

Rep i atén les consultes dels equips directius, treballadors designats, delegats de Prevenció, Comitès de Seguretat i Salut i, en general de qualsevol treballador sobre tot allò que té referència amb les condicions de seguretat i salut en el treball i, en particular en: consulta de legislació i normativa tècnica; recerques bibliogràfiques; assessorament tècnic i formació. Els tècnics del sPRL participen a les sessions dels Comitès de Seguretat i Salut, amb veu però sense vot.

4.5 Treballadors en general

Els treballadors tenen el dret, i alhora el deure de col·laborar en la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball. Advertint als treballadors designats i/o als delegats de prevenció del seu centre d’aquells riscos que considerin no estan prou protegits, avisant de tasques noves o no previstes anteriorment per a que s’incloguin a l’avaluació de riscos i seguint les indicacions que aquests li donin per a prevenir els riscos.

5 DESENVOLUPAMENT

5.1 Comunicats de risc

Qualsevol treballador que detecti un factor de risc o vulgui proposar una millora pot fer-ho usant l’eina del sistema de qualitat per a comunicar incidències o bé mitjançant un correu electrònic a l’administrador de centre amb còpia, si s’escau, al comandament directe del propi treballador i/o a algun dels delegats de Prevenció. En l’escrit haurà d'identificar-se i descriure el factor de risc, la deficiència detectada i, en el seu cas, la seva proposta de millora.

Alternativament, pot fer la comunicació només a través de la representació dels treballadors (Delegats) per a que per aquests ho comuniquin a l’administrador i altres responsables afectats.

El responsable que rebi el comunicat de risc haurà de respondre a la màxima brevetat confirmant la recepció del missatge i, si ho pot resoldre, iniciant l’acció correctora. En cas que la gestió de la incidència escapi a les seves funcions traspassarà el cas al següent nivell de gestió preventiva (comandament superior, administrador de centre, servei de Prevenció). La comunicació de risc, solució proposada i termini d’execució haurà de quedar documentat a la Planificació Preventiva del centre (R680), a disposició dels membres del Comitè local. 

Si el treballador que ha iniciat el procés no rep resposta en un temps prudencial i considera que es mantenen les condicions que van dur-lo a fer la comunicació inicial és pregat d’emetre una nova comunicació directament al servei de Prevenció.

5.2 Delegats de prevenció

A totes les empreses i centres de treball de Salesians hi ha representants dels treballadors (delegats de Prevenció) que tenen competències específiques en seguretat i salut. El nombre mínim de delegats depèn de les dimensions de la plantilla i respon a la següent taula:

 Menys de 50 treballadors

 Entre 50 i 100 treballadors

 Entre 101 i 500 treballadors

 1 delegat de Prevenció

 2 delegats de Prevenció

 3 delegats de Prevenció

Els treballadors, a través dels seus representants, tenen dret a estar informats de les avaluacions de risc, les planificacions preventives i els danys a la salut que s’hagin produït a causa del treball. També tenen dret a conèixer d’antuvi els canvis que la Direcció pensi aplicar i que puguin tenir efectes sobre les condicions de seguretat i salut podent proposar accions de millora que considerin oportunes.

Entre les qüestions que, obligadament, han de ser consultades per la Direcció amb els representants dels treballadors hi destaquen:

5.3 Comitè de seguretat i salut

Als centres amb 50 o més treballadors es constituirà un Comitè de Seguretat format pels delegats de Prevenció, representants de la Direcció en nombre igual al de treballadors i els tècnics del sPRL, amb veu però sense vot.

Els comitès de seguretat han de ser necessàriament paritaris de manera que ningú disposi de vot de qualitat per a de bloquejar decisions que sempre seran per consens entre els membres.

Els comitès han de reunir-se, si més no, un cop a cada trimestre del curs escolar i sempre que ho demani un dels seus membres. Més enllà d’aquests requisits bàsics, cada comitè pot regular el seu funcionament mitjançant un reglament intern. En un document ANNEX trobareu una proposta reglament pels diferents comités de Seguretat i Salut.


6 REGISTRES QUE ES GENEREN

R750 Consulta i participació. (Llistat dels delegats i composició dels comitès de Seguretat i Salut)

R680 Planificació preventiva (Document compartit, penjat a DRIVE)

R757 Comunicat de risc (per correu electrònic mentre no hi hagi una eina específica)

Les Actes del Comité de Seguretat i Salut les trobaràs codificades com CMSEG al portal de documentació del teu centre