I600 Funcions preventives de l'administrador

1    OBJECTIU

Proporcionar als administradors i ecònoms d’una referència de consulta ràpida de les seves funcions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL).


2    INTRODUCCIÓ 

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix, entre d’altres, la obligació dels empresaris (en el nostre cas, Titulars) de vetllar per la seguretat i salut dels treballadors al seu càrrec i, en particular:

En el moment de definir les responsabilitats preventives a l’organització es fa evident que l’Administrador és la persona més ben situada doncs participa en la contractació dels treballadors, les compres d’equips i materials, subcontractació de treballs, dirigeix el personal de manteniment... activitats totes elles que li proporcionen una elevada visibilitat sobre allò que és significatiu en quant a riscos laborals. Tot seguit s’indiquen quines són aquestes funcions classificades d’acord amb els procediments d’on s’han extret. Aquest llistat caldrà actualitzar-lo si es redacten nous procediments o es modifiquen significativament els existents.


3 DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS

3.1    Relatives a l’avaluació de riscos [P62]

3.1.1    Informar el sPRL de les altes i baixes de personal del centre (actualització de la base de dades).

3.1.2    Recollir i donar curs a les comunicacions de risc aportades pels treballadors. 


3.2    Relatives als agents químics [P63]

3.2.1    Lliurar al sPRL la llista de productes químics dels serveis generals (neteja, manteniment...).

3.2.2    Al comprar qualsevol producte químic (inclòs neteja, pintures...) demanar la fitxa de seguretat química i verificar si hi ha impediments evidents que desaconsellin el seu ús. Consultar el sPRL en cas necessari. [veure P20 Compres]


3.3    Relatives a les màquines [P64]

3.3.1     Liderar el procés d’adaptació de màquines d’ús general a càrrec del personal de manteniment i/o empreses externes. Conservar el registre documental. 

3.3.2     Comprovar que totes les màquines que s’adquireixin disposin de la marca CE (certificat del fabricant). En el seu defecte, consultar amb el servei de Prevenció. [veure P20 Compres] 


3.4    Relatives als accidents dels treballadors [P65]

3.4.1    Facilitar la butlleta de Sol·licitud d’Assistència, complimentada, als treballadors que hagin patit un accident de treball per a que puguin ser atesos pels serveis mèdics de la mútua. 

3.4.2    Comunicar al servei de Prevenció els accidents de treball ocorreguts mitjançant el formulari R650, abans de tres dies del succés. Tenir cura d’omplir els caps sobre les causes de l’accident. 

3.4.3    Informar urgentment1 per fax a Inspecció de Treball de qualsevol accident mortal, molt greu o que afecti a quatre o més treballadors. *En qualsevol cas, abans no passin 24h del succés. 


3.5    Relatives al pla d’emergència [P66]

3.5.1    Informar el sPRL dels canvis i reformes que puguin obligar a una revisió del pla d’emergència. 

3.5.2    Fer d’enllaç entre els responsables locals (en especial el director) i el sPRL per a organitzar els simulacres. 


3.6    Relatives als equips de protecció individuals [P67]

3.6.1   Informa el servei de Prevenció de les noves activitats previstes i/o dels canvis en les tasques que facin necessari l’ús d’equips de protecció individual.

3.6.2    Efectua les compres dels EPIs necessaris per a protegir els treballadors del centre, tant en cas de primera disposició com a les successives reposicions.

3.6.3    Participa en el seguiment del correcte ús dels EPIs.


3.7    Relatives al programa d’acció preventiva [P68]

3.7.1 Assignar responsables per a les diferents accions acordades i verificar la seva compleció. 

3.7.2 Mantenir actualitzat el registre programa d’acció preventiva [R680] 


3.8 Relatives als canvis a la formació dels treballadors [P71]

3.8.1    Informar els nous treballadors dels seus drets i deures en matèria de Salut Laboral. Disposa per això dels documents (text) i presentacions [R710] elaborades pel servei de Prevenció. 

3.8.2    Garantir la formació continuada del personal d’administració i serveis, en especial la legalment requerida. 


3.9 Relatives a la supervisió preventiva [P72] 

3.9.1    Informa el servei de Prevenció de les noves activitats previstes i/o dels canvis en les activitats actuals que facin necessària l’activació del procediment aquí descrit.

3.9.2    És el responsable del seguiment i control de l’activitat del personal de manteniment propi i de les contrates externes. 


3.10    Relatives a la participació dels treballadors [P75] 

3.10.1    Convocar, al menys trimestralment, el Comitè de Seguretat i Salut del centre. Convidar els tècnics del sPRL a les reunions. 

3.10.2    Informar anticipadament els representants dels treballadors de qualsevol canvi de condicions de treball que pugui tenir incidència en la seguretat i salut dels treballadors. 

3.10.3    Garantir l’accés dels delegats de prevenció a la informació a què tenen dret: avaluacions de risc, programacions preventives, sinistralitat, memòries de Vigilància de la Salut i memòria de l’activitat preventiva, informes d’auditoria. 

3.10.4    Informar els delegats de prevenció de les visites dels tècnics del sPRL. 


3.11    Relatives a la contractació d’empreses [p76]

3.11.1    En el moment de formalitzar la subcontractació de treballs lliurar el formulari R761 i obtenir-lo retornat i signat per l’apoderat del proveïdor. 

3.11.2    Mantenir actualitzat el llistat d’empreses subcontractades [R762]2 

3.11.3    Atorgar els permisos de treball [P763] per a les tasques que en necessiten: treballs en alçada, tall i soldatge (bufadors, serres radials ...), treballs confinats (pous i similars)... 

3.11.4    Verificar el compliment de les condicions acordades. Supervisar el treball de les empreses contractades i aturar els treballs en cas que no es respectin les normes de seguretat establertes. 

3.11.5    Verificar la presència dels recursos preventius quan sigui requerit. 


3.12    Relatives al manteniment d’edificis i instal·lacions [p77 i P78]

3.12.1    Garantir que es duen a terme les activitats de manteniment d’edificis i instal·lacions establertes pel Pla de Manteniment [P77] i, si més no, la legislació vigent. Sigui amb el personal propi o a través d’empreses contractades. 

3.12.2    Informar el sPRL dels projectes de reformes i obres per a que es pugui fer la prevenció en projecte i, ulteriorment, fer el seguiment. 

3.12.3    Distribuir i recollir complimentades les cartes d’invitació al reconeixement mèdic. 

3.12.4    Distribuir els torns per als reconeixements mèdics 


3.13    Relatives a les auditories [p79]

3.13.1    Mantenir l’arxiu local del registre d’activitat preventiva

3.13.2    Atendre els auditors interns i externs durant els processos d’auditoria, facilitar-los l’accés a les instal·lacions i documentació.

[1] Inspecció Territorial de Treball: BARCELONA: Fax 93 401 30 18; GIRONA: Fax 972 94 23 18; LLEIDA: Fax 973 20 49 43; TARRAGONA: Fax 977 25 39 85; ARAGÓ 976 359 108; BALEARS: Fax 971 46 47 54 o a http://bit.ly/inspecciontss.

[2] D’acord amb l’article 42.4 de l’Estatut dels Treballadors, aquest registre ha d’estar actualitzat i a disposició dels representants legals dels treballadors (sigui en suport paper o electrònic).