I714 Seguretat als Laboratoris

PREINSCRIPCIONS OBERTES PER A LA X EDICIÓ 

DIRIGIT A: Professorat de Química i Ciències Naturals

DURADA: 16 hores

CALENDARI: 4, 11, 18 i 25 d'abril de 2024. de 16 h a 20 h.

LLOC: Escola Pia Sant Antoni. 


OBJECTIUS:

El curs, concebut en dos blocs ben diferenciats, un primer bloc teòrico-pràctic centrat en conèixer el marc normatiu i els riscos que poden afectar-nos en el treball en un laboratori escolar i un segon, eminentment pràctic on, a partir dels coneixements aportats en la primera part, hom analitza els riscos de les pràctiques al seu centre i proposa millores. El curs es clou amb unes indicacions sobre com actuar en cas d'accident al laboratori.

CONTINGUTS:

- El laboratori com a lloc de treball. Disseny del laboratori

- Instal·lacions: electricitat i gasos

- Material i equipament

- Risc químic: tipus d'efectes sobre la salut i reactivitat química

- Etiquetatge i emmagatzemament de productes químics.

- Manipulació de líquids

- Riscos de les mostres biològiques

- Accidents i incidents al laboratori

- Eliminació de residus

- Estudi de casos: pràctiques de laboratori , avaluació de riscos i mesures preventives

- Primers auxilis.