I631 Reactius de laboratori a evitar

Introducció

Al llarg de quasi 15 anys el servei de Prevenció de Riscos Laborals, junt amb els administradors de les escoles i els professors de química i ciències naturals han gestionat la retirada dels laboratoris de desenes de productes perillosos seguint els criteris establerts al procediment INS-P63. Els criteris emprats a Salesians han estat aplicats també per Maristes, Escola Pia i Jesuïtes que ens han consultat en diverses ocasions i coincideixen amb els que, anys després, va aplicar la Conselleria d’Ensenyament respecte els centres públics. Tot sovint els companys feien referència a la “llista negra” sense que realment s’hagi confegit tal llista. Amb l’experiència acumulada, probablement és bon moment per a redactar una llista no exhaustiva dels productes a retirar per a facilitar-ne la consulta a la gent no familiaritzada amb els criteris emprats 

Criteris

La normativa sobre classificació i etiquetatge d’espècies químiques GHS estableix unes categories expressades en forma d’unes frases de perill i representades per una pictogrames de seguretat.

Els productes que caldria evitar als laboratoris escolars duen alguna de les frases H de risc següents:

H340: Pot provocar defectes genètics

H341: Se sospita que provoca defectes genètics

H350: Pot provocar càncer

H351: Se sospita que provoca càncer

H360: Pot perjudicar la fertilitat o el fetus

H361: Se sospita que perjudica la fertilitat o el fetus

H362: Pot perjudicar els nens alimentats amb llet materna

Legalment tots aquests productes duen una indicació a l’etiquetatge de l’estil “ús exclusiu professional” que, òbviament, prohibeix que siguin usats pels estudiants. També és recomanable evitar la manipulació de productes amb les següents frases H a l'etiqueta. Podeu trobar major detall al nostre arxiu de fitxes de seguretat química

H300: Mortal en cas d’ingestió

H304: Pot ser mortal en cas d'ingestió i penetració en les vies respiratòries

H310: Mortal en contacte amb la pell

H330: Mortal en cas d'inhalació

H370: Provoca danys en els òrgans (amb una sola exposició)

H371: Pot provocar danys en els òrgans (amb una sola exposició)


Llista completa de les frases H

Llista no exhaustiva dels agents químics a evitar a les escoles

En negreta, les frases de risc (H) corresponents a CMR (cancerigens, mutagens i reprotòxics)

Benzè. [71-43-2]:    H225, H350, H340, H372, H304, H319, H315.  

Dicromat potàssic [7778-50-9]: H350, H340, H360FD, H272, H330, H301, H312, H372, H314, H334, H317, H410

Cromat potàssic [7789-00-6]: H350i, H340, H319, H335, H315, H317, H410

Cloroform [67-66-3]:   H302, H315, H319, H331, H336, H351, H361d, H372

Cadmi [7440-43-9]: H350, H341, H361fd, H330, H372, H400, H410     

(tant Cd metall com les seves sals)

Arseniat de sodi [10048-95-0]: H301+H331, H350, H410 

(i altres compostos inorgànics d'arsènic)

Mercuri [7439-97-6]: H330, H360D, H372, H410 

Sulfat de Cobalt [10124-43-3]: H302, H317, H319, H334, H341, H350i, H360F, H410  

Tetraclorur de carboni [56-23-5]: H301+H311+H331, H317, H351, H372, H412, H420

Toluè [108-88-3]: H225, H304, H315, H336, H361d, H373, H412

Formaldèhid [50-00-0]: H226, H301+H311, H314, H317, H330, H335, H341, H350, H370

Nitrat de Plom [10099-74-8]: H272, H302+H332, H317, H318, , H360FD, H372, H410

(i el plom i les seves sals)     

Fenolftaleïna [77-09-8]: H315, H341, H350, H361f  

(substituir por solució indicadora, a1%)

Permanganat potàssic [7722-64-7]: H272, H302, H314, H361d, H373, H410 

En cas que per motius justificats s’hagi de mantenir alguns d’aquests productes al laboratori caldrà establir una estratègia basada en:

 - Evitar que els alumnes usin el producte, restringir-lo als professors.

 - Evitar que cap dona embarassada o lactant en tingui contacte

 - Treballar sota campana amb extractor engegat

 - Usar solucions diluïdes i, si es pot, comprar directament el producte en solució.

 - Deixar constància escrita de la justificació i les mesures aplicades.


Consultar qualsevol dubte amb el servei de Prevenció de Riscos Laborals.