I691 Condicions d'il·luminació

Cada espai de treball necessita unes condicions d'il·luminació determinades. 

Una manca de llum ens produirà una baixada de qualitat del nostre treball a més d'un sobreesforç visual que, amb el temps esdevindrà una pèrdua de les capacitats visuals.

Una sobre-il·luminació ens provocarà malestar visual, picor als ulls, fatiga i, a la llarga també, pèrdua de funció.

La normativa tècnica que estableix els nivells d'il·luminació dels espais de treball és la EN 12464:2002, recollida a la legislació espanyola dins del Codi Tècnic d'Edificació.

Si penses que el teu lloc de treball està pobrament il·luminat o tens problemes a la visió (picor als ulls, molèsties oculars...) avisa el teu administrador per a que avaluem les condicions d'il·luminació i detectem qualsevol deficiència.

Em lux: Nivell d'il·luminació mitjà mínim d'un local. És el nivell d'il·luminància que cal mantenir en tot moment.

UGRL: Índex d'enlluernament unificat. Té molt a veure amb la luminàries i els reflexos que es puguin generar. El valor representa l'index màxim admisible.

Ra: índex de reproducció cromàtica. Els valors més alts corresponen a una alta fidelitat en la reproducció dels colors.

Actividad reciente del sitio|Informar de uso inadecuado|Imprimir página|Eliminar acceso|Con la tecnología de Google Sites

I691 Condicions d'il·luminació

Borrador guardado a las 03:37