I710.1 Introducció i resum de la Llei de Prevenció

OBJECTIUS

- Informar dels drets i deures quant a la Salut dins l’àmbit laboral. 

- Donar a conèixer els principals riscos en el treball escolar i les accions preventives a prendre. 

- Implicar en el foment d’hàbits de treball segurs. 

- Conèixer com s’organitza la Prevenció a SALESIANS 

- Promoure la cooperació en matèria de Prevenció entre els diferents elements de l’organització. 

 

DEFINICIONS 

Prevenció: Conjunt d'activitats i mesures adoptades o previstes a l'activitat de l'empresa per tal d'evitar o  disminuir els riscos derivats del treball. 

Risc: Combinació de la freqüència o probabilitat que un perill es materialitzi. 

Perill: Situació que pot donar lloc a lesions o danys materials o una combinació d’ells. 

Accident: Succés no desitjat que provoca pèrdues de salut o lesions a treballadors. 

Incident: Succés no desitjat que dóna lloc a danys a la propietat, equips, productes, l’entorn o pèrdues de producció però no pèrdues de salut o lesions a persones. 

Salut: Estat de complet benestar físic, mental i social i no només l’absència de malaltia o xacra [OMS]. 

A Europa, les “Regles del joc” en quant a Prevenció de Riscos Laborals les estableix una mateixa normativa, la seva versió a Espanya és la Llei 31/1995. 

LLEI 31/1995 DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS [extractes] 

El propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, per mitjà de la promoció de la millora de l'educació en aquesta matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efecte potser més transcendent per al futur dels que persegueix aquesta Llei. 

La protecció del treballador davant els riscos laborals exigeix una actuació a l'empresa que va més enllà del simple compliment formal d'un conjunt predeterminat, més o menys ampli, de deures i obligacions empresarials i, encara més, la simple correcció a posteriori de situacions de risc ja manifestades.                                                                                                                                              Del preàmbul de la Llei

14. Dret a la protecció davant els riscos laborals 

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa que l'empresari contreu un deure correlatiu de protecció dels treballadors. L’empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina mitjançant la integració de l’activitat preventiva a l’empresa i l’adopció de les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. 

15. Principis de l'acció preventiva 

L'empresari ha d'aplicar les mesures de prevenció, d'acord amb els principis generals següents: 

- Evitar els riscos 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar 

- Combatre els riscos al seu origen 

- Adaptar la feina a la persona, en particular la concepció dels llocs de treball, elecció d’equips... 

- Atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir els efectes en la salut; 

- Tenir en compte l'evolució de la Técnica; 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o cap 

- Planificar la prevenció 

- Donar prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual 

- Facilitar les degudes instruccions als treballadors. 

16. Pla de prevenció 

La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de l’empresa a través de la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals. Aquest pla ha d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l’acció de prevenció de riscos en l’empresa. 

L’empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

L’avaluació s’actualitzarà quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s’hagin produït.

17: Equips de treball i mitjans de protecció 

L'empresari ha d'adoptar les mesures que calgui perquè els equips de treball siguin adequats per a la feina que s'hagi de fer i que estiguin convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar-los. 

19: Formació dels treballadors 

L'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o la durada, com quan s'esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi, s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. 

21. Risc greu i imminent 

Quan els treballadors puguin estar exposats a un risc greu i imminent a causa de la seva feina, l'empresari 

a) Informarà tots els treballadors afectats d'aquest risc i les mesures adoptades. 

b) Adoptarà les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i, si calgués, abandonar el seu lloc de treball. 

El treballador té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball quan consideri que aquesta activitat comporta un risc greu i imminent per a la seva vida o la seva salut. 

Quan l'empresari no adopti o no permeti l'adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors, els seus representants legals poden acordar la paralització de l'activitat dels treballadors afectats. L'acord ha de ser comunicat immediatament a l'empresa i a l'autoritat laboral, la qual, en un termini de vint-i-quatre hores, ha d'anul·lar o ratificar la paralització acordada. 

Els treballadors o els seus representants no poden patir cap mena de perjudici derivat de l'adopció de les mesures a què es refereixen els apartats anteriors, tret que hagin actuat de mala fe o hagin comès una negligència greu. 

22. Vigilància de la Salut 

L'empresari ha de garantir als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut segons els riscos inherents al treball. Aquesta vigilància només es pot dur a terme quan el treballador hi doni el seu consentiment. 

Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors han de respectar el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut. 

Els resultats de la vigilància s'han de comunicar als treballadors afectats. Les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors no es poden fer servir amb finalitats discriminatòries ni en perjudici del treballador. 

25; 26; 27 i 28. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos 

L'empresari ha de garantir de manera específica la protecció dels treballadors que, per les seves característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. Amb aquesta finalitat, ha de tenir en compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos. 

La llei considera explícitament la necessitat d’atendre com a treballadors especialment sensibles els casos que pogués afectar la maternitat, el treball de menors, o els treballadors temporals.

29. Obligacions dels treballadors 

Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones les quals la seva activitat professional pugui afectar, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari; i en particular: 

   - Utilitzar adequadament, les màquines, aparells, eines i substàncies perilloses. 

   - Fer servir correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les instruccions que aquest els doni. 

   - No deixar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat. 

   - Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i els treballadors designats per a activitats de protecció i prevenció o, si escau, el servei de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

   - Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a fi de protegir la seguretat i la salut dels treballadors als seus llocs de treball. 

   - Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i que no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

L'incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els apartats anteriors té la consideració d'incompliment laboral a l'efecte previst a l'article 58.1 de l'Estatut dels treballadors. 

33. Consulta dels treballadors 

L'empresari ha de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions relatives a: 

    a) La planificació i l'organització de la feina a l'empresa i la introducció de noves tecnologies sempre que es puguin derivar efectes sobre la seguretat i la salut dels treballadors. 

    b) L'organització i desenvolupament d’activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos a l'empresa, inclosa la designació de treballadors o el recurs a un servei de prevenció aliè. 

    c) La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència. 

    d) Els procediments d'informació i documentació 

    e) El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva.

>>> seguir llegint