76 Coordinació preventiva

Les empreses que comparteixen un centre de treball estan obligades a coordinar-se en matèria de Prevenció. Al procediment es descriu com, a SALESIANS, ens coordinem amb els nostres proveïdors i col·laboradors.

P76 Coordinació d'Activitats Preventives

Us proposem un model de contracte per a proveïdors (desenvolupat pel cas de serveis de manteniment). Els contractes redactats seguint aquest model ja inclourien les obligacions mútues en coordinació preventiva.

I760 Contractes de Manteniment (CAT)

I760 Contratos de Mantenimiento (ESP)

Quan els contractes no s'han redactat seguint el model I760 cal afegir un seguit de clàusules al contracte. Cal fer arribar al proveïdor el formulari R761 i que el retornin signat.

R761 Anexe a la comanda. Obligacions de l'empresa contractada

Totes les empreses han de disposar d'una llista de les seves subcontrates. Les empreses dels diferents manteniment, restauració, monitoratge, ... que tinguin personal destinat en part del seu temps de treball a casa nostra han de constar en aquests llistats.

R762 Llistat de subcontrates 

Una de les activitats pròpies de la coordinació és la informació mútua en cas de treballs d'especial risc.

El permís de treball permet aquesta comunicació. Ha d'aplicar-se en cas d'operacions de soldadura, treballs en altura, descarrega de camions amb grua. L'empresa principal (on es fan els treballs) posarà per escrit els requeriments (presència d'equips d'extinció, de persones supervisores, d'equips de protecció, limitacions de calendari o hores de treball...) i donarà el permís, per escrit, per un temps limitat i vinculat al compliment dels requisits pactats.

R763 Permís de treball