R732 Reconeixements mèdics

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que tot treballador té dret a la Vigilància de la seva Salut.  La Vigilància de la Salut (VS) és l’activitat preventiva que avalua l’estat de salut de cada treballador en relació als riscos laborals als que està exposat, permetent verificar l’eficiència de les mesures preventives. 

La VS la duen a terme especialistes en Medicina i Infermeria del Treball i inclou els reconeixements mèdics laborals però també, la formació en primers auxilis, vacunacions, campanyes de deshabituació a tòxics (tabaquisme, alcoholisme...), promoció de la salut, estudis epidemiològics...

A diferència del metge de família que actua a partir dels signes i símptomes o del centre de “chequeos” que aplica proves indiscriminades, la VS es basa en protocols individualitzats elaborats per a cada treballador segons els riscos del seu lloc de treball d’acord amb la informació subministrada pels tècnics de prevenció (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia).

Són realment personalitzats els reconeixements? A les nostres cases hem identificat més de 40 perfils diferenciats que han donat lloc a 17 protocols mèdics. A cadascú li correspon un d’aquest protocols o una combinació entre ells.

Amb quina freqüència es fan els Reconeixements? Tothom és convidat periòdicament a passar el reconeixement. Aquesta periodicitat és bianual en general i anual per a treballadors exposats a soroll o agents químics i treballadors considerats especialment sensibles per la metgessa.

Quan em convocaran al reconeixement? Tots els treballadors de nova incorporació reben invitació a passar un primer reconeixement sempre que el servei de Prevenció sigui informat abans de quinze dies de l'alta del treballador. Anualment, en general entre febrer i abril s'elaboren les llistes dels treballadors a convocar, segons protocols i periodicitats assignades individualment i se'ls convida a passar el reconeixement mitjançant correu electrònic. Qui renuncia al seu dret, torna a ser convocat al venciment del següent període.

Les dones embarassades i els treballadors que tornen d'una baixa major d'un més tenen dret a un reconeixement mèdico-laboral específic. És necessari, però, que ho sol·licitin al servei de Prevenció doncs en general aquest no té accés puntual a aquesta informació.

Quan costa el reconeixement? Per a tu, res. Però això no significa que no valgui res. Procura no faltar a la teva cita doncs el servei té un cost per a la teva empresa, que es malbarata si no l'uses, i que pot arribar als 150 EUR. 

Qui i on es faran els reconeixements? La VS es duu a terme a les instal·lacions de SePrA, empresa que hem seleccionat per aquest servei. Quan SePrA no disposi d'un establiment a prop al centre de treball sereu atesos a una unitat mòbil, completament equipada,  desplaçada al vostre centre de treball.

Qui té accés als resultats dels reconeixements? TU. En general els resultats els rebràs al teu propi correu. L'empresa només rep notícia de la teva aptitud per al lloc de treball en qüestió o de les adaptacions que el metge consideri necessari introduir al teu lloc de treball.


PROTOCOLS MÈDICS

La majoria dels treballadors de les nostres empreses tenen assignats els protocols General i de veu. Per exemple, són els protocols aplicables a mestres d'EP i es componen del següent:


EXÀMEN BÀSIC DE SALUT:

Anamnesi: antecedents personals, familiars i hàbits, llocs de treball anteriors i actual.

Exploració clínica bàsica: Inspecció general, Auscultació cardiopulmonar, Exploració abdominal.

Exploració instrumental: Tensió arterial i freqüència cardíaca, Antropometria (pes i talla); índex de massa corporal, ECG

Anàlisi de sang: Hemograma complet. Hematies, Hemoglobina, Hematòcrit, Vol. Eritrocitari Mitjà (VCM), Hemoglobina , Eritroc. mitjà (HCM), Conc. Hemoglobina Eritrc. Mitjà, C.V. Volum. Eritrocitari (RDW), Plaquetes, Volum Plaquetari Mitjà MPW, Leucòcits. Formula leucocitària: Eosinòfils, Basòfils, Limfòcits, Monòcits, Neutròfils, Leucòcits. Bioquímica: Glucosa basal, Urea, Creatinina, Urats, Colesterol (Total, HDL, LDL), Triglicèrids, Lípids, Transaminases hepàtiques, Bilirubina total, Fosfatasa alcalina, Antigen especÍfic de pròstata PSA (per a homes majors de 45 anys)

Anàlisi d'orina: Examen citoquímic d'orina pH, proteïnes, Sang, Urobilinogen, Bilirubina


EXAMEN ESPECÏFIC DE SALUT:

Es realitzaran proves especifiques en funció al risc al que estiguin exposats els treballadors per una activitat determinada (control visió, espirometria, audiometria , etc). En els casos que sigui legalment exigible s’aplicaran els protocols corresponents al risc, com succeeix amb els següents riscos: Amiant, Clorur de vinil monòmer, Radiacions ionitzants, Càrregues, Agents biològics, Plom, Soroll, Pantalles de visualització de dades, Agents cancerígens, Agents químics.


Veu: El personal docent rebrà un qüestionari d'autoavaluació per a detectar problemes de la veu. En cas que els resultats i l'anamnesi dirigida suggereixin patologia crònica es derivarà a un metge especialista (ORL) per a diagnòstic.


Per a altres col·lectius s'usen protocols específics segons el segons el resum següent.


PVDs: (pantalles de visualització de dades): Director General, Titular, Administració, Recepció, Informàtic, Professor d''aula d'ESO, BAT, CFGM, CFGS i Educació especial, Tallers AG d'Insolació i muntatge.


Dermatosi: Personal de laboratoris, Taller carrosseria, Taller AG insolació, Neteja, Bugaderia, Jardiner, Paleta.


Asma laboral: Personal de piscines, laboratoris, tallers de carrosseria, automoció, electrònica, mecànica, offset, Infermeres, auxiliars de clínica, neteja, bugaderia, jardiner, paleta.


Pneumonitis i Alveolitis: Fusteria.


Soroll: Personal dels tallers de carrosseria, fusteria, mecànica, offset.


Soldatge: Treballadors dels tallers de mecànica, carrosseria i electrònica.


Exposició a agents químics i hidrocarburs: Personal de laboratoris, tallers de carrosseria i automoció. 


Exposició a plaguicides: jardiners


Conductors: conductors 


Risc biològic: Infermeres, Auxiliars de clínica, Cuina.


Manipulació de càrregues: Mestres d'educació infantil, auxiliars de clínica, AG muntatge, cuina, bugaderia, manteniment, magatzem.


Postures forçades: auxiliars de clínica. AG muntatge, cuina, bugaderia, manteniment.

Per a més informació, contacta amb el servei de Prevenció de Riscos Laborals de Salesians a: prevencio@salesians.cat