I760 Contractes de Manteniment

1 OBJECTE

Oferir una base per a la redacció i/o negociació de Contractes de serveis de manteniment a càrrec d'empreses proveidores.

2 Referències

2.1 DOCUMENTS propis

INS-M60_E01 Pla de Prevenció

INS-P76 Coordinació d'Activitats Preventives

INS-G77 Guia de Manteniment Preventiu

2.2 LEGISLACIÓ

Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals

RD 39/97 de Reglament dels serveis de prevenció

RD 485/97 de condiciones Mínimes de Senyalització de Seguretat i salut en el Treball

RD 486/97 de condiciones Mínimes de Seguretat i Salut als LLOCS de Treball

RD 374/01 de condiciones Mínimes de Seguretat i salut en el Treball exposat a agents Químics

RD 773/97 sobre la utilització d'Equips de Protecció individual

RD 1215/97 de condiciones Mínimes de Seguretat i salut dels Equips de Treball

RD 1627/97 de condiciones de Seguretat i salut en obris de construcció

RD 216/99 de Seguretat i Salut per a Treballadors d'empreses de Treball Temporal

RD 171/04 de Coordinació d'activitats Empresarials

RD 314/06 Codi Tècnic d'Edificació

RD 1942/93 Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPI) 

RD 1751/98 Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d 'Edificis (RITE) 

RD 842/02 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

RD 919/06 Reglament de Distribució i utilització de combustibles gasosos 

RD 140/03 de Criteris Sanitaris de la Signatura de l'aigua de consum humà 

RD 865/03 Criteris higiènics-Sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi 

D 352/04 de condiciones higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

3 RESPONSABILITATS

3.1 TITULAR. 

És el màxim responsable de cada centre de Treball i com a tal és el signant dels Contractes que aquí és descriuen.

3.2 ADMINISTRADOR

Responsable de la gestió administrativa del centre i, com a tal, interlocutor natural de les empreses a contractar.

3.3 RESPONSABLE DE MANTENIMENT

Assessorarà l'administrador, almenys, a la definició de l'abast dels contractes de manteniment.

3.4 SERVEI DE PREVENCIÓ

El Servei de Prevenció podrà ser requerit per assessorar l'administrador paper que fa als aspectes de Seguretat i Salut i legislació aplicable als Contractes de Manteniment de les instal·lacions.

4 Els Contractes

4.1 FORMAT DELS DOCUMENTS

D'acordar con el Procediment de compres [P20], els contractes poden redactar-se indistintament en formats de SALESIANS o en formats del proveïdor. En qualsevol cas que és recomanable la primera opció doncs al negociar s'accepta més fàcilment un redactat de contracte aliè que canvis, encara que siguin menors, en el propi.

4.2 REQUISITS PREVIS

Cal disposar del registre Inventari d'infraestructures [R764] actualitzat, almenys paper que fa a la instal·lació Objecte de la contractació. Per Exemple:

Instal·lació elèctrica:

Climatització I Ventilació:

Aquesta informació és crítica per poder establir els Característiques i Freqüència de les Intervencions de Manteniment i per Tant és necessària per definir el preu del Servei i redactar el Contracte. Seva inexistència o falta d'actualització donaran lloc a malament Servei i Reclamacions.

4.3 CONTINGUTS DEL CONTRACTE

El Contracte de Manteniment de contenir, almenys, aa aa a els Següents ítems.

        1. Objecte del Contracte, descripció genèrica dels serveis a contractar.

        2. Àmbit. Detall de les instal · lacions afectades

        3. Normativa de referència. Reglaments i Altra normativa aplicable Segons correspongui.

        4. Descripció del Servei, Segons correspongui, Manteniment correctiu, Preventiu i evolutiu o Una combinació de Tots ELLS, sent:

              a. Manteniment correctiu: Resolució d'avaries en demanda garantint, si Memòria, 1 Termini Màxim per restablir el Servei interromput.

              b. Manteniment Preventiu: revisió de les instal · lacions d'acordar a un protocol (en general Segons Reglament) per prevenir Possibles avaries. És el cas de les instal · lacions contra Incendis [ripio], de ventilació i Climatització [RITE], aigua freda i aigua calenta sanitària (RD 140/03 i RD 865/03); Instal · lació elèctrica (REBT), Instal · lació de gas (RIGLO).

              c. Manteniment evolutiu: revisió Periòdica l'acompliment Normatiu per, en cas Necessari, proposar aa a a els Modificacions d'actualització que correspongui. Cas, per Exemple, aa aa a els ascensors.

4.4 PREU

Ha de constar a l'Contracte el precio paper Servei ia aa a els exclusions (si Memòria peixos de recanvi, butlletins, quilometratges) o Altres Conceptes no inclosos en el precio.

4.5 DURADA DEL CONTRACTE

Preferentment seran Contractes anuals, con renovació Tàcita excepte denúncia i AMB increments de precio acordar IPC. Cal definir el Termini per a la rescissió del Contracte d'una o Altra banda.

4.6 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

El Contracte inclourà com Annex el formulari R761 o bèl incloure Seus Requisits en el propi cos de l'Contracte. L'Formalització del Contracte de Manteniment obliga l'anotació de este en el Registre de subcontractar [R762] de la casa.

5 CONTRACTE DE MANTENIMENT TIPUS

CALDERES DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

A Barcelona, ​​a 18 setembre 2008

D'UNA PART: _________________, en nom i representació de la Societat Sant Francesc de Sales (SALESIANS), amb NIF R080036F i domi social de la plaça d'Artós n. 3 de Barcelona

I DE L'ALTRA: En______________________, en nom i Representació de l'empresa ___________ registrada i autoritzada per efectuar Operacions d'instal · lació, Reparació i Manteniment de:

        - Instal · lacions tèrmiques en edificis restaurats restaurats restaurats restaurats restaurats: Aire Condicionat, calefacció, Climatització i aigua calenta sanitària.

        - Instal · lacions de gas.

        - Instal · lacions d'Aparells a pressió.

        - Instal · lacions d'electricitat.

        - Instal · lacions PETROLÍFERES.        

        - Instal · lacions frigorífiques.

        - Prevenció i control del RISC de legionel · losi.

Inscrita al Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (REIC) amb el número ________ i posseïdora del Certificat de Qualitat norma UNE EN ISO 9001:2000 EXPEDIT per _____ i denominada en aquest Contracte en endavant "L'EMPRESA mantenidora".

Manifestin:

      1. Que l'EMPRESA mantenidora et com a Objecte social, entre Altres, el Manteniment d'instal · lacions tèrmiques en edificis restaurats restaurats restaurats restaurats restaurats: Aire Condicionat, calefacció, Climatització i aigua calenta sanitària.

      2. Que SALESIANS Disposa aa aa a els Seus locals dels Equips i / o instal · lacions detallades en l'Annex 1 de este Contracte.

        3. Que acordada la PRESTACIÓ de serveis per part de l'empresa mantenidora aa aa a els Equips i / o instal · lacions descrites a l'Annex 1 de este Contracte Propietat de SALESIANS, sotmeten aa a a els Seves relacions a les Següents:

CLÀUSULES 

Primera. L'EMPRESA mantenidora és responsabilitza Durant la vigència del present Contracte de garantir l'disponibilitat i bon Funcionament de la instal · lació Objecte de este Contracte mitjançant aa a a els Operacions que revisió Pla Pla Pla Pla Pla i Manteniment establertes per la normativa i remomanades per la bona pràctica professional

Segona. L'EMPRESA mantenidora, con anterioritat a la recepció de les instal · lacions, girarà una visita d'inspecció a les mateixes AMB l'administrador de SALESIANS o Amb qui aquest delegui, per tal que és resolguin aa a a els Possibles anomalies o deficiències, Abans de responsabilitzar l'EMPRESA mantenidora del bon Funcionament de les instal · lacions.

Tercera.  L'EMPRESA mantenidora atenir i repararà Totes aa a a els avaries, sent l'Seva Compte i Càrrec que el cost del mat d'obra, sempre que hi hi hi hi hi és refereixin ALS Aparells generadors i s'efectuïn a l'horari compris entre aa a els 8: 00 i Els 20: 00 hores, excepte dissabtes, diumenges i festius. Les hores treballades per urgent necessitat, fora d'aquests dies i horari és facturaran a part al precio / hora de mà d'obra Vigent AMB 01: 00 recàrrec del 50%.

Quarta. L'Manteniment consistirà en revisions periòdiques tal com s'indiquen aa aa a els Annexes a aquest Contracte i efectuant aa aa a els serveis indicats aa aa a els mateixos. L'EMPRESA mantenidora d'anotar al llibre de Manteniment de la instal · lació o document equivalent al detall de cadascuna de les Intervencions de Manteniment.

Cinquena.  Els peixos a substituir per deteriorament o Previsió d'avaries seran per Compte SALESIANS, sempre que hi hi hi hi hi a Els Peixos substituïdes siguin l ll ll lliurades a SALESIANS.

Sisena. Exclusions. No estan incloses en aquest Contracte de Manteniment: __________________________

Setena.  Quan part de la reparació d'1 Avaria resultes Necessari realitzar algun Treball de renovació o Millora de les instal · lacions de l'EMPRESA mantenidora haurà de preparar el corresponent Pressupost que serà aprovat, si Memòria, per SALESIANS.

Vuitena na .  L'EMPRESA mantenidora és compromet a Tenir en vigor una Assegurança de Responsabilitat civil per Danys a Omplir ia la Propietat que puguin Produir-se Durant Els treballs OBJECTE DEL CONTRACTE de Referència, i en QUALSEVOL parcs no inferior a 300.000 euros, sense cost per SALESIANS, aixi com estar al dia al Pagament de les assegurances socials del personal al su Servei i acreditar-ho mitjançant el Lliurament a SALESIANS del Certificat Negatiu de descoberts Amb la Seguretat Social i, cada mes, de l'imprès (TC1 i TC2) del mes anterior, que ho acrediti la relació qualit qualit qualit qualité qualité nominal dels Treballadors implicats.

Novena. Durant la vigència de este Contracte l'empresa mantenidora haurà l'exclusiva Totes aa a a els reparacions que va seguir Necessari efectuar, podent encomanar a Omplir la Realització d'alguna d'elles sota la Seva exclusiva Responsabilitat. En cas de subcontractar alguna part dels Treballs a terceres empreses l'EMPRESA mantenidora haurà d'informar d'AQUESTA circumstància al su interlocutor SALESIANS I és Fara responsable de proporcionar SALESIANS la llista de Treballadors que participessin en Els treballs ia aa a a els comprovants de les assegurances socials dels mateixos .

Desena.  SALESIANS facilitarà al personal de l'empresa mantenidora el lliure accés a Tot Moment a les sals de màquines, locals Annexes, pisos i, en general, a QUALSEVOL instal · lació necessària per poder desenvolupa l'Seva taverna.

Onzena.  L'EMPRESA mantenidora percebrà per la PRESTACIÓ dels Seus serveis la quantitat de ____ euros anuals mes l'IVA corresponent. La demora de dos o Més mesos aa a a els Tasques de Manteniment Preventiu per part de l'empresa mantenidora o del Pagament de l 'Manteniment per SALESIANS Donés Dret a la Part afectada a rescindir de forma unilateral el Contracte ia sol · licitar el rescabalament de les Possibles DESPESES extraordinàries que Hagi originat el retard.

Dotzena. L'EMPRESA mantenidora d'realitzar una Avaluació dels cingles Específics de la Seva activitat Dins L'àmbit de este Contracte juntament AMB la Proposta de les Accions destinades a eliminar o reduir aa aa a els cingles. aquest document serà Lliurat a SALESIANS Abans de L'inici dels Treballs per que el Servei de Prevenció Salesià Pugui Tenir-ho en Compte i exercir aa a a els Funcions de Coordinació empresarial.

Tr etzena .  SALESIANS lliurarà a l'empresa mantenidora informació sobre aa aa a els cingles ALS quals puguin estar exposats aa aa a els TREBALLADORS PER Compte d'AQUESTA ia aa a els Mesures preventives que Hauran d'adoptar AIXÍ com informació sobre Pla d'emergència i eventual RISC Greuges i imminent.

Catorzena. L'EMPRESA mantenidora designarà, Abans de l'inici dels Treballs, un responsable de Seguretat i salut que vetlli pel · Compliment de la normativa d'prevenció i que facilitin d'interlocutor del Servei de Prevenció Salesià Llarg dels Treballs. Aquest responsable haurà d 'participar a els Reunions i Altres activitats de Coordinació a què segueixi CONVOCAT aa aa a els Représentants d'SALESIANS o el Servei de Prevenció Salesià.

Quinzena. En cas de Treballs de construcció, en Alçada AMB RISC de caiguda, Treballs Elèctrics en tensió, tall i soldadura, espais confinats, pintura AEROGRAFICA I ALTRES Treballs AMB RISC Greuges l'EMPRESA mantenidora d'Obtingueu Permís per Escrit del responsable Designat per SALESIANS Abans l'inici dels Treballs. Aquests permisos tindran 01:00 VALIDESA limitada i haurà renovar oportunament.

Setzena. L'EMPRESA mantenidora dotarà al personal al su Càrrec aa aa a els elements generals i personals AMB Protecció necessaris per a l'ESPECIFICAR dels Treballs i és fara responsable de verificar la Seva bon Ús. Aquests Equips han de ser adequats i suficients per ALS cingles existents i portar la marca CE.

Dissetena.  Tot el personal A càrrec de l'empresa mantenidora ha d'estar degudament format (teòrica i pràctica) a les Tasques de la Seva Competència i Informat dels cingles associats ALS Treballs referits a AQUESTA comanda. El responsable de l'empresa mantenidora conservar a DISPOSICIÓ de els SALESIANS i de l'Autoritat Laboral la documentació que acrediti la formació impartida ALS Treballadors a su Càrrec.

Divuitena.  Tot el personal participant en Els treballs de referència ha de ser Informat de les normes en matèria de Seguretat i salut a aplicar en el lloc de Treball, incloses aa a a els emeses per SALESIANS. L'EMPRESA mantenidora conservarà registri documental d'haver Informat al personal al su Càrrec.

Dinovena.  En cas de subcontractar Treballs Amb altres empreses o Treballadors Autònoms L'EMPRESA haurà d'informar d'AQUESTA circumstància a SALESIANS i assumirà el Deure de garantir-igual nivell AMB Protecció que ALS Seus propis Treballadors (incloses activitats d'informació i de Coordinació entre empreses).

Vintena.  En cas d'incompliment de la normativa o Comportament incorrecte o Poc Curós al Desenvolupament del Treball per part del personal A càrrec de l'empresa mantenidora, SALESIANS podrà exigir la paralització dels Treballs i / o la Substitució del personal en Qüestió AIXÍ com reclamar-li aa aa a els perjudicis ocasionats a causa d'AQUESTA acció (Danys materials, retards en Treballs ...).

Vintiunena.  En cas d'accident sofert per alguna persona A càrrec de l'empresa mantenidora, AQUESTA s'informarà SALESIANS immediatament perque el Servei de Prevenció Salesià Pugui fertilit la corresponent investigació.

Vintidosena.  La durada del present Contracte serà d'UN ANY a partir de la data de l'Seva entrada en vigor, i s'entendrà prorrogada tàcitament per periodes iguals, Llevat que SALESIANS manifesti per Escrit, amb 2 mesos d'antelació la Seva designar de donar-ho per Acabat.

Vintitresena.  En cas de pròrroga del present Contracte a a els preus pactats al MATEIX (CLÀUSULES 2a i 10a) s'incrementaran automàticament en funcio de la Variació de l'índex dels preus al consum APROVAT per l'Institut Nacional d'Estadística.

Vintiquatrena.  Les parts contractants, de comú acordar, decideixen sotmetre a la JURISDICCIÓ dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​con expressa renúncia al seu propi fur en cas de tenyir-ho.

En dels Termes del qual queda redactat el present Contracte, ambdues parts s'afirmen i ratifiquen, signant per DUPLICAT, ia 1 sol Efecte, a lloc i data dalt indicats.

            PER SALESIANS                                                  PER L'EMPRESA mantenidora                                                        

ANNEX 1:

Descripció de la instal · lació AMB expressa relació qualit qualité qualité qualité qualité dels Equips que la integren ia aa a els Seves característiques: nom d'Equips, vista general, marca, model, potència, nom de registre (si en te) ...

ANNEX 2: OPERACIONS DE MANTENIMENT Preventiu.

Descripció de les Operacions de Manteniment Preventiu (Segons normativa i Característiques de la instal · lació) i periodicitat aplicable a cadascuna.

ANNEX 3: NORMATIVA APLICABLE

RD 314/06 Codi Tècnic d'Edificació

RD 1751/98 Reglament d'Instal · lacions Tèrmiques d'Edificis (RITE)

RD 919/06 Reglament de Distribució i utilització de combustibles gasosos .

UNE 60601 Instal · lació de calderes a gas per a calefacció i / o aigua calenta de consum calorífic nominal superior a 70 kW