I710.3 Organització preventiva a Salesians

A Salesians ens esforcem en aprendre a treballar millor cada dia bo i implantant un procés de millora contínua de les condicions de seguretat i salut en el treball. Dins del deure d’integrar la prevenció a l’empresa les principals funcions preventives les exerceixen els següents: 

TITULAR: Màxim responsable del centre de treball, amb les funcions que la Llei atribueix a l’empresari. 

DIRECTOR: Segons la normativa interna de SALESIANS, responsable de la formació dels treballadors de cada casa i de les accions preventives que impliquen els alumnes com ara les evacuacions. 

ADMINISTRADOR: Persona clau de la nostra organització preventiva centralitza la gestió local dels afers relacionats amb la seguretat i salut en el treball i per això rep formació específica sobre Prevenció. 

DELEGATS: Representants legals dels treballadors en matèria de prevenció col·laboren en la identificació dels factors de risc, la proposta d’accions correctores i la seva implantació. En els centres amb 50 o més treballadors s’integren als Comitès de Seguretat i Salut. 

SERVEI DE PREVENCIÓ [sPRL]: Departament tècnic que assessora els diferents agents de l’organització en la identificació i avaluació de riscos, proposta d’accions preventives i formació sobre seguretat i salut. 

* Trobaràs més informació general sobre seguretat i salut i informació específica del teu lloc de treball a través del teu cap de secció / departament o a l’espai del sPRL de la intranet corporativa http://sprl.salesians.cat. En cas necessari, consulta l’administrador del teu centre de treball, els teus delegats de prevenció o el servei de Prevenció [sPRL] (prevencio@salesians.cat). 

Gràcies per la teva atenció.

Per acabar, clica sobre els dos enllaços següents i s'obriran sengles finestres de navegador amb formularis per a respondre:

  Sisplau, clica aquí per accedir al formulari R608. Respon per a que consti que has rebut la informació. 

  Sisplau, clica aquí per accedir al formulari R732 d'oferta del reconeixement mèdic inicial.

Pots descarregar el text en paper a: 

INS-I710 Informació general sobre Prevenció

INS-I710 Información general sobre Prevención