I613 Laboratoris

La majoria de les escoles disposen d'un o més laboratoris que s'usen en pràctiques de la ESO i Batxillerat. Els riscos dels laboratoris afecten tant al professorat, a altres treballadors que actuen als laboratoris i, molt especialment als estudiants que, amb experiència i habilitats per desenvolupar són els més exposats als riscos. Esment a part és el de les dones embarassades per les quals una exposició, fins i tot accidental, a certs reactius pot donar lloc a malformacions als fetus segons la fase de desenvolupament en que aquests es trobin.

RISCOS ESPECÍFICS

 PUNXADES i TALLS amb eines de tall (bisturís) i vidres trencats (vidre de laboratori)

PROJECCIÓ de líquids als ullsEXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS


MESURES PREVENTIVES

Guants antitall (consultar sPRL)

Ulleres de protecció

Guants de protecció química (consultar sPRL).

 Als laboratoris escolars tradicionalment es podien trobar un grapat de productes amb efectes acumulatius que no haurien d'estar a l'abast dels infants. Els més habituals:

Consulta les fitxes de seguretat R630 FSQ en cas de dubte. 

Idealment, retirada controlada d'aquests productes  i substituir les pràctiques afectades per altres sense tant risc.

Alternativament, comprar-lo en solucions diluides (cas de la fenolftaleïna) o limitar-lo a us per part del professorat en condicions controlades (cas del formaldehid per a conservar especímens biològics en flascons hermètics.

Protecció respiratòria (consultar sPRL).

Guants de protecció química (consultar sPRL).

EXPOSICIÓ A CMR 

(Cancerígens, Mutàgens, tòxics per la Reproducció i també neurotòxics i disruptors endocrins...).

 Als laboratoris escolars tradicionalment es podien trobar un grapat de productes amb efectes acumulatius que no haurien d'estar a l'abast dels infants. Els més habituals:

EXPOSICIÓ A CMR 

(Cancerígens, Mutàgens, tòxics per la Reproducció i també neurotòxics i disruptors endocrins...).

 Als laboratoris escolars tradicionalment es podien trobar un grapat de productes amb efectes acumulatius que no haurien d'estar a l'abast dels infants. Els més habituals: